Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика и информационни технологии в началните класове, обявен в ДВ, бр. 93 / 26.11.2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Любка Кръстева Алексиева

Председател на научното жури: доц. д-р Габриела Николова Кирова, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

 

  • Резюме на трудовете на гл. ас. д-р Любка Кръстева Алексиева БГ / EN

 

Рецензии:

 

  • проф. д-р Румяна Веселинова Пейчева-Форсайт БГ / EN
  • проф. дн Сава Иванов Гроздев БГ / EN

 

 

 

Становища:

 

  • проф. д-р Здравко Вутов Лалчев БГ / EN
  • доц. д-р Габриела Николова Кирова БГ / EN
  • доц. д-р Николай Иванов Цанев БГ / EN
  • проф. д-р Маринела Великова Михова БГ / EN
  • доц. д-р Светлозар Стефанов Цанков БГ / EN