Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Димитър Георгиев Русков, Философски факултет

бул. ”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45

Публична защита на дисертационен труд на Димитър Георгиев Русков - задочен докторант по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)

Тема на дисертацията: „ РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТА НА ИМИГРАЦИОННАТА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ХОЛАНДИЯ“

Председател на научното жури проф. дфн Боряна Владимирова Христова

Рецензенти:

Становища: