Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михайлица Димитриос Хараламбус, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Михайлица Димитриос Хараламбус, редовен докторант с обучение на английски език, на тема „Професионална ориентация на ученици със специални образователни потребности“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика /Специална педагогика/.

Председател на научното жури: проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: