Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Ас. Биляна Туманова - Рангелова, д-р спечели конкурс за главен асистент по плуване

   

14.05.2019 г.

Ас. Биляна Туманова-Рангелова, д-р спечели конкурс за "главен асистент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...(физическо възпитание и спорт - плуване), обявен в ДВ, бр. 13/12.02.2019 г.