Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Бюджет и финанси / БЮДЖЕТ 2019 г. / Нормативна уредба и вътрешни документи на СУ, свързани с бюджета

   

Правила за правомощията, функциите и отговорностите на основните участници в бюджетния процес в СУ - за 2019 г.
приети на заседание на АС от 28.03.2018 г.

 

Правилник за бюджета на СУ - за 2019 г.
приет на заседание на АС от 27.03.2019 г.

 

Заповед РД 19-2/03.01.2019 г. за определяне на работна група
във връзка с дейности, свързани с бюджета на СУ за 2019 г.

 

Методически указания от МОН по разработване на методиката по чл.90, ал.5 и на разпределението по чл. 90, ал.6 от ЗВО
/писмо до Ректора от 2.05.2017 г./

 

Приложения към Методическите указания на МОН: Таблици 1 и 2 , Таблица 3 и 4

 

Писмо от МОН относно бюджета на Студентски съвет

 

Протокол от заседание на Работна група , проведено на 20.03.2019 г.

 

Решения на АС от 27.03.2019 г. за приемането на Правилника за бюджета и на Методиката на СУ

 

Доклад за Методиката за 2019 г. до АС

 

Методика за определяне на приноса на отделните звена на СУ в обучението,
разпределение на приходите и средствата от бюджета за 2019 г.