Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Спиридон Мелиста, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Теодора Спиридон Мелиста, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Ролята на вълшебните приказки в процеса на социализация и изграждане на половата идентичност при децата в предучилищна възраст“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Лора Христова Спиридонова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: