Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Теодор Владимиров Спасов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Българските медии и бежанците: политики на репрезентация (Изследване в периода 2013-2017 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медийни и комуникационни изследвания), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Орлин Спасов

Председател на научното жури: доц. д-р Вяра Ангелова

Автореферат

Рецензии:

проф. дсн Таня Неделчева

доц. д-р Вяра Ангелова

Становища:

проф. д-р Анна Кръстева

доц. д-р Иво Инджов

доц. д-р Орлин Спасов