Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Галя Красимирова Захариева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Галя Красимирова Захариева, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология - Организационна психология) с дисертационен труд на тема: "Емоционална интелигентност, самооценка и кариерно развитие при млади хора"

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища: