Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика /Специална педагогика - Логопедия/, обявен в ДВ, бр. 50/15.06.2018 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Катерина Атанасова Щерева

Председател на научното жури: проф. дпсн Нели Цветанова Василева, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 11.01.2019 г. 13.00 ч. в кабинет № 315 на ФНПП.