Начало / Новини / Новини и събития / Пресконференция „Мобилност на младите учени в рамките на европейското пространство чрез проект BG05M2OP001-2.009-0028“

   
Пресконференция „Мобилност на младите учени в рамките на европейското пространство чрез проект BG05M2OP001-2.009-0028“

На 5 декември 2018 г. в БТА се проведе пресконференция по проект на Факултета по химия и фармация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема: "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" (BG05M2OP001-2.009-0028).

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Модератор на пресконференцията беше г-жа Ива Минкова, представител на Издателска къща „АБ“, организатор на събитието.

Приветствия отправиха заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева, заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев и деканът на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски.

Зам.-министър Ангелиева представи конкурсите за новия програмен период на Министерството на образованието и науката, които са обявени или предстоят да бъдат обявени в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на учените в България, изрази готовност за сътрудничество и пожела успех в реализацията на дейностите, заложени в проектното предложение.

Доц. Георги Вълчев сподели опита на Софийския университет в управлението на трите действащи проекта на висшето училище, финансирани по ОП НОИР, и запозна аудиторията с идейните насоки за създаването на общодокторантско училище с участието на младите учени от всички факултети и департаменти на Университета.

11111

Акад. Петър Кралчевски представи дейността на Факултета по химия и фармация в сферата на проектното финансиране – област, в която е постигнато устойчиво развитие, за което колегията беше удостоена с първия „Знак за Качество“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Пресконференцията продължи с представяне на основните дейности, които се реализират по проекта. Ръководителят доц. Ивайла Панчева обобщи постигнатите за момента резултати по маркираните дейности, насочени към мобилност в рамките на ЕС, и наблегна на достигнатите и надминати индикатори по програмата като брой студенти, млади учени и преподаватели, преминали успешно програми за повишаване на тяхната квалификация; брой участия на специализирани научни форуми в областта на химическите науки; брой реализирани визити във водещи научни инфраструктури в държави от ЕС, разполагащи с уникално оборудване. Доц. Росица Николова (представител на Комисията за вътрешен мониторинг) изрази отличните си впечатления от организираните изнесени Обучителни школи.

Проф. Васил Симеонов запозна присъстващите с разработените критерии за подбор на млади учени за осъществяване на мобилност в рамките на проекта – подбор, състоял се в условията на силно конкурентна среда.

На пресконференцията присъстваха членове на целевата група по проекта, които споделиха своите впечатления и удовлетвореност от реализираните дейности, както и представители на медиите.