Начало / Новини / Календар / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Фонд „Научни изследвания“ към МОН организират представяне на резултатите на Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер“

Център по археометрия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (адрес: кв. „Лозенец“, ул. „Галичица“ № 35)

На 26 ноември 2018 г. от 10:00 до 11:30 ч в Центъра по археометрия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (адрес: кв. „Лозенец“, ул. „Галичица“ № 35, карта: http://goo.gl/RZQAUb ), ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (УКХ „Алма Матер”).

УКХ “Алма Матер” ( http://ukh.uni-sofia.bg ) извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от Фонд „Научни изследвания“ в размер на 4,4 млн. лв. Основната цел на проекта е изграждането и утвърждаването на силнo и конкурентоспособно научноизследователско звено в Софийския университет “Св. Климент Охридски” с капацитет за извършване на качествени научни изследвания на европейско и световно ниво чрез обединяване на финансови ресурси, инфраструктура, изследователски състав и с активното включване на докторанти и студенти.

В продължение на осем години по конкурсни процедури на УКХ „Алма Матер“ за изследователска дейност, за специализации в чужбина, участия в научни форуми и др. са финансирани разработки на над 150 докторанти, изследователи и млади учени от Софийския университет и други научни организации. Чрез конкурсни процедури са привлечени над 20 млади учени за осъществяване на постдокторантури и са издадени над 30 монографии на утвърдени изследователи. След провеждане на конкурс през 2014 г. в краткосрочни научни визити са взели участие над 20 чуждестранни специализанти. Над 300 утвърдени чуждестранни учени са се включили в изследователската дейност на Университетския комплекс по хуманитаристика и в научни форуми, организирани по проекта.

В периода на своето изпълнение Университетският комплекс по хуманитаристика развива дейности от национално значение – организира самостоятелно Третия световен конгрес по българистика, Световен конгрес по османска история, взе активно участие в подготовката и провеждането на Световния конгрес по византинистика, провежда мащабна и изцяло иновативна изследователска програма с манастира „Зограф“ в Атон за съхранение и популяризация на книжовното богатство на светогорския манастир за науката (проект, получил през 2018 г. целева финансова подкрепа от Министерството на образованието и науката за реализация на отделна научна програма), реализира значим проект за историческа географска информационна система на Югоизточна Европа, създава ново поколение изследователи, работещи по съвременни стандарти и развиващи конкурентоспособна научна продукция, което връща Софийския университет и България на световната научна карта в сферата на хуманитаристиката.

При обновяването на съществуваща и създаване на нова научна инфраструктура са изградени нови или подкрепени съществуващи изследователски центрове, организации и лаборатории, като част от тях ще бъдат демонстрирани на живо по време на представянето на 26 ноември 2018 г. в Центъра по археометрия на Софийския университет. Центърът е създаден през 2007 г., за да допринесе за навлизането на научноизследователските методи от областта на природните науки (химия, физика, биология, геология и география) в археологическите изследвания както при провеждането на изследователска работа, така и при обучението на студенти и докторанти. Основните дейности, изпълнявани от Центъра са: разработване и изпълнение на научноизследователски проекти в областта на археометрията, обучение на студенти от магистърска програма по археометрия и докторантско обучение.

Събитието ще бъде открито от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания“. Гост от страна на Министерството на образованието и науката ще бъде д-р Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“. По време на събитието представителите на научната общност и медиите ще могат да се срещнат с ръководителя на проекта чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, както и да разговарят с членове на екипа, включително млади учени. Центърът по археометрия ще бъде представен от проф. д-р Тотко Стоянов и неговия екип.

111

УКХ "Алма Матер" е реализирал и значителен проект за историческа географска информационна система на Югоизточна Европа, който има потенциал да се превърне в ценен източник на информация за нуждите на туризма у нас (линк към илюстрацията: http://goo.gl/gBxv6e )