Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Поликсения Цветанова Кисимова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Поликсения Цветанова Кисимова, задочен докторант на тема „Подходи за оптимизация на взаимодействието между семейството, училището и обществото в условията на интегрирано обучение“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност).

Председател на научното жури: проф. д-р Катерина Каролова Караджова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: