Начало / Новини / Календар / Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Централно фоайе, Ректорат

На 4 юли 2018 г. от 11.00 часа в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Главен вход, бул. „Цар Освободител“ № 15) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, инвестиционен приоритет № 1а „Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа“, процедура BG05M2ОP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

По проекта са предвидени поредица от дейности, свързани с реализиране на основната цел, а именно изграждане и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура за нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Реалното изпълнение стартира на 1 март 2018 г. Някои от очакваните крайни резултати са:

- Значително подобряване на потенциала за приложни научни изследвания, експериментална развойна дейност и иновации;

- Създаване и поддържане на комплекс с разпределена научноизследователска инфраструктура на високо ниво;

- Провеждане на научни изследвания в съответствие с най-добрите стандарти и практики;

- Подготовка на млади учени чрез включване в реален научен и развоен процес;

- Изграждане на нови специализирани лаборатории към инфраструктурата на Центъра за върхови постижения (ЦВП);

- Осигуряване на иновации, базирани на образци и продукти от наследството (културно, природно) на България;

- Разработване на методики и стандарти за оценка на обекти от културното наследство;

- Разработване на маркетингови стратегии за творческите индустрии и туризма;

- Създаване и поддържане на Национална образователна телевизия;

- Изграждане на център за съхраняване на и достъп до данни;

- Изграждане на интегрирана информационна система „Наследство БГ“ и др.

Научноизследователска инфраструктура ще включва новоизградени институти, центрове и лаборатории, сред които:

- Институт за регионални изследвания и анализи;

- Институт по икономика и управление на културното наследство;

- Център за съхраняване на големи масиви от данни;

- Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство;

- Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство;

- Лаборатория по дигитална хуманитаристика;

- Лаборатория „Виртуална реалност“;

- Лаборатория „Интеграционен портал“;

- Лаборатория „Виртуална история на българската литература“;

- Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“;

- Дигитален архивен център за движимо културно наследство;

- Лаборатория „Дигитален етнографски музей“;

- Лаборатория „Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално наследство“;

- Лаборатория „Консервация и реставрация на документално наследство“;

- Лаборатория „Консервация и реставрация на книжовни паметници“;

- Лаборатория по „Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм“;

- Мобилни лаборатории „Дигитализация и виртуализация на културно наследство“ и др.

Научноизследователската дейност на екипите ще е насочена най-вече към:

- Обединяване на научния потенциал на партньорските организации и изграждане на интердисциплинарни екипи (национални и международни) за съвместни научноизследователски инициативи;

- Разкриване и популяризиране на огромното културно и природно богатство на България;

- Подбор, обработване, описване и осигуряване на свободен достъп до образци на българското наследство (във вид на текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и др.);

- Изграждане на национална информационна система „Наследство БГ“;

- Реализиране на нова визия за превръщане на културното наследство в реален ресурс за креативните и рекреативните индустрии.

Партньори по проекта са:

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (водеща организация);

- Университет по архитектура, строителство и геодезия;

- Технически университет – София;

- Национална спортна академия „Васил Левски“;

- Национален институт по геофизика, геодезия и география / БАН;

- Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей / БАН;

- Институт за изследване на изкуствата / БАН;

- Институт за литература / БАН;

- Кирило-методиевски научен център / БАН;

- Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ / БАН;

- Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“;

- Регионален исторически музей – София.

Период за изпълнение на проекта: 28.02.2018 – 28.12.2023.

155

Уеб адрес на проекта: http://www.nasledstvo.bg

Имейл адрес на проекта: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Пощенски адрес на проекта: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило, етаж 1, кабинет 220, бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1504