Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Апостол Господинов Божиков, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Апостол Господинов Божиков, докторант на самостоятелна подготовка на тема „Изследване комбинираното приложение на методите за двигателно натоварване в урока по физическо възпитание и спорт за регулиране интензивността и развитие на физическата дееспособност (1-4 клас)“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище).

Председател на научното жури: проф. д-р Елена Николова Джамбазова-Спасунина – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: