Начало / Новини / Новини и събития / Стартираща пресконференция по проект за изграждане на Център по компетентност

   
Стартираща пресконференция по проект за изграждане на Център по компетентност

На 5 юни 2018 г. на пресконференция, проведена в Националния пресклуб БТА, бе обявено стартирането на проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, в изпълнение на договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01.

На територията на България се срещат над 3 500 вида висши растения и повече от 500 низши растения и гъби, което я нарежда на едно от челните места в Европа по биоразнообразие на растенията. За съжаление, по-голяма част от лечебните растения и билки се изнасят като суров материал извън България, от което губи значително икономиката на страната. Настоящият проект е фокусиран върху създаването на условия, които да стимулират преработването на лечебните растения в страната и превръщането им в източник на продукти с висока добавена стойност в рамките на националната икономика.

1

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3568658.28 лв. национално финансиране и е със срок на изпълнение: 30 март 2018 г.– 30 декември 2023 г. Бенефициент на проекта е Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН, а партньори са Агробиоинститутът при Селскостопанската академия, Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Институтът по полимери при Българската академия на науките. Асоцирани партньори на проекта са престижният университетски и изследователски комплекс във Вагенинген и холандската фирма „Юнилевър“, третата по големина в света компания за продукти, предназначени за краен потребител, работеща в областта на хранителните технологии. В пресконференцията взеха участие: проф дхн Владимир Димитров (координатор на проекта), проф. дхн Светлана Симова (Директор на Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН), акад. Петър Кралчевски (Декан на Факултета по химия и фармация – Алма матер), проф. д-р Иван Атанасов (Директор на Агробиоинститута – ССА), доц. д-р Нели Косева (Директор на Института по полимери–БАН) и доц. д-р Стоян Шишков (Декан на Биологически факултет – Алма матер). Те представиха целите, задачите и очакваните резултати от реализирането на проекта и отговориха на въпроси на журналисти.

2

В резултат на реализирането на проекта ще бъдат създадени условия за разработване на зелени технологии и подходи за създаване на иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели, което от своя страна ще доведе до стимулиране и реална подкрепа на земеделски производители от различни райони, включително и икономически слабо развити, за култивиране на лечебни и ароматични растения като устойчив поминък. Освен това, разработването на интелигентни и щадящи подходи и технологии за оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и растения ще има директен ефект върху екологията и активното опазване на растителното биоразнообразие в страната. Очаква се проектът да допринесе за повишаване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни конкурентни продукти, с пазарна реализация в страната и чужбина. Социалната значимост на проекта може да бъде обобщена в два аспекта. А именно, от една страна повишаване на качеството на живот на населението чрез създаване на иновативни продукти от природен произход за здравословен начин на живот. И, от друга страна, създаване на възможности за разкриване на нови работни места в сферата на икономиката, науката и иновациите.

Центърът за компетентност има разработена ясна стратегия за развитие на устойчиво партньорство с бизнеса в следните области: агро-био сектора; производство на етерични масла; преработка, получаване на екстракти и активни компоненти от лечебни и ароматични растения; храни, хранителни добавки и напитки; козметика и продукти за поддържане на здравето (Spa и Wellness продукти); фитофармацевтични продукти.