Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Социална работа с бежанци и мигранти - задочно обучение

   

Магистърската програма се реализира с подкрепата на Представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България - виж видео

 

Българско национално радио - разговор с проф. дпн С. Чавдарова-Костова, ръководител на програмата, и студент-магистрант Нина Шишева - интервю

 

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)

3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: задочна

 

Ръководител: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

тел.: 02/9308 296

e-mail: s.chavdarovakostova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма (двусеместриална) е предназначена за завършили специалността Социални дейности и сродни на нея, които работят или желаят да работят в сферата на социалната работа с бежанци и мигранти.

 

Магистърската програма (трисеместриална) е предназначена за завършили специалност, различна от Социални дейности и сродни на нея, които работят или желаят да работят в сферата на социалната работа с бежанци и мигранти.

 

Основната насоченост на магистърската програма “Социална работа с бежанци и мигранти” е към подготовката на специалисти в областта на социалната работа с бежанци и мигранти в нейните процесуални и съдържателни измерения – жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др.

 

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти в различните сфери на социалната работа с бежанци и мигранти чрез:

 • Получаване на специализирана теоретична подготовка в областта на социалната работа с бежанци и мигранти в различните й измерения и институционални форми;
 • Формиране на умения и нагласи за работа с различни категории клиенти на социалната работа с бежанци и мигранти.
 • Осигуряване на методическа подготовка за изпълнение на основните помагащи дейности в практиката с чужденци, търсещи убежище и бежанци;
 • Формиране на знания и умения за осъществяване на дейности, насочени към оптимална социална интеграция на бежанците и мигрантите.

 

В рамките на обучението се придобиват знания и умения, необходими за успешна професионална дейност чрез общо теоретична, специална и практическа подготовка:

 • знания за спецификата на социалната работа с конкретни групи бежанци и мигранти като клиенти на социални услуги – деца и възрастни, със заболявания, с увреждания, със специални образователни потребности;
 • знания за институциите, ангажирани със социална закрила, социално подпомагане, социална интеграция на бежанци и мигранти;
 • знания за подходи и методи на социална работа с бежанци и мигранти;
 • умения за водене на интервю; изработване на оценка на интеграционните потребности и интеграционен план;
 • знания и умения за предоставяне на подкрепа чрез работа в група и др.

 

В отговор на актуалните потребности от специалисти в областта на социална работа с бежанци и мигранти в сферата на социалните дейности в България магистърската програма e насочена към професионална реализация и кариерно развитие в областта на следните компетенции: информационно-познавателна, диагностична, комуникационна, методическа, посредническа, организационна, изследователска.

 

Професионална реализация:

 • социални работници в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците
 • социални работници в системата за социално подпомагане
 • социални работници в отдел „Закрила на детето”
 • социални работници в неправителствени организации, осигуряващи социални услуги за бежанци и мигранти
 • социални работници в социални услуги, предоставящи условия за отглеждане и възпитание на деца
 • социални работници в социални услуги за хора с увреждания
 • социални работници в социални услуги за възрастни хора и др.

 

Обучението завършва с подготовка на дипломна работа или държавен изпит.

 

Условия за прием: по документи и събеседване

Учебен план - 2 сем. (специалисти)

Учебен план - 3 сем. (неспециалисти)

График на занятията зимен сем. 2018/2019 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2018/2019 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2018/2019 - избираеми дисциплини

Конспект за държавен изпит (в сила от уч. 2019/2020 г.)