Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Жаклина Георгиева Андонова, Философски факултет

Кампус Изток, бл. 4, зала Яйцето

Защита на дисертационен труд на тема „Трансгенерацонно предаване на модел на зависимост“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Обща психология, Експериментална психология).

Председател на журито: доц. д.пс.н. Румяна Кирилова Крумова-Пешева

Автореферат

Рецензии:

Становища: