Начало / Новини / Календар / Представяне на колективната монография „Управление на репутационни кризи“

Конферентна зала, Ректорат

На 10 май, от 18:00 ч, в Конферентната зала на Софийския университет ще се състои официалното представяне на новата колективна монография на специалисти от Факултета по журналистика и масова комуникация на Алма матер „Управление на репутационни кризи“.

Книгата обединява научни резултати от изследванията в докторските програми на Софийския университет „Кризисен мениджмънт – управление на репутационни кризи“ и „Кризисен пъблик рилейшънс“, ръководени от проф. д-р Чавдар Христов.

„Управление на репутационни кризи“ представя в цялост кризата на репутацията – явление, обострено от три агресивни социално-икономически фактора – медиатизацията, дигитализацията и интернет. Обяснен е прехода от „икономика на информацията“ към „икономика на вниманието“ и е даден отговор на въпроса защо в наши дни именно репутацията на публични и частни организации е по-ценна от материалните активи, а репутационните кризи са една от най-големите заплахи за доверието на публиките към икономически, образователни, политически, правителствени, неправителствени и други организации.

Разгледан е и въпросът как Интернет активира неимоверно ролята на онлайн репутацията чрез рейтинги, базирани на цитирането, харесването (лайкването) и вирусното (вайръл) разпространение на съдържание, чрез пренареждане на позициите в търсачките с помощта на скъпоструващите услуги SERM и SEO, както и чрез платения контрол и защита на репутацията на частни лица, компании и брандове в търсещите системи.

Досега изследванията на репутационните кризи се свързват предимно с имиджа, който се приема като част от репутацията, но не я препокрива. От друга страна, в англоезичната наука се отбелязва повишен интерес към репутационните кризи с акцент върху теоретичните разработки, но те също са недостатъчно обвързани с теренни изследвания.

Колективната монография „Управление на репутационни кризи“ представя приложението на методиката на управлението на репутационни кризи в широк спектър от области, в които кризисната комуникация има значителна роля за успеха или провала на организациите. Очертаните от отделните изследователи резултати, специфични за всяка област, извеждат и обобщават основни фактори за успех или провал на кризисната комуникация при управлението на репутационни кризи. Авторите изпълняват и задачите да дефинират терминологичния апарат, свързан с изследванията на репутационни кризи (репутация, имидж, бранд, добра воля, доверие, добавена стойност, репутационна криза, репутационен мениджмънт и др.); да разработят обща за изследванията в тази област методологична рамка; да представят алгоритъм за измерване на отразени в медиите репутационни кризи; да представят модели за анализ, медийно влияние и управление на репутационни кризи; да изследват конкретни и актуални за съвременността репутационни заплахи и кризи.

Изследванията на конкретни случаи, отразени в национални и световни медии, които се провеждат от докторанти и постдокторанти на ФЖМК през последните няколко години в рамките на докторските програми, показват, че проблемът повишава своята актуалност, като дестабилизира или засилва чувствителността при важни обществени отношения.

Очакваният научен ефект от книгата е, че ще запълни една недостатъчно изследвана у нас област от комуникационния мениджмънт. Тя ще помогне на комуникаторите да подобрят практическите си умения при управлението на репутационни кризи.

Изданието ще се използва като учебно помагало с теоретични и приложни знания в областта на комуникационния мениджмънт.

Монографията е публикувана онлайн и е достъпна на български език за ползване от научната общност не само в България, а и в световен мащаб.

В колективната монография „Управление на репутационни кризи“ ще откриете обобщените резултати от изследвания върху:

• Организационна репутация. Глобализация на репутационните кризи

• Алгоритъм за измерване на репутационни кризи

• Методологична рамка на изследването на казуси (case studies)

• Управление на репутация, рискове и кризи

• Управление на репутацията чрез жизнения цикъл на риска

• Слуховете – външна заплаха за репутационна криза

• Троловете и хакерите – външни заплахи за репутационна криза

• Компютърните вируси и организационната репутация

• Въздействието на политическата карикатура върху глобални репутационни кризи

• Репутационни аспекти на терористичните кризи

• Репутационните кризи в туризма – „Брекзит“ и гръцката финансова криза

• Репутационна криза на държавните институции в България – бежанската криза

• Репутационна криза на политическата власт в България – протестите #ДАНСwithme

 

Предговор към Управление на репутационни кризи. Чавдар Христов, Боян Георгиев, Ина Бачева, Калин Калинов, Петър Кърджилов, Пламен Атанасов, Христина Славова. Науч. ред. [с предговор] Чавдар Христов, Милена Цветкова. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017. 304 с.

***

Авторският екип изказва благодарност на Фонд „Научни изследвания“ към Софийския университет за финансовото подпомагане на изследователския проект в подкрепа на докторанти „Управление на репутационни кризи“ (договор №80-10-222/24.04.2017), с научен ръководител проф. д-р Чавдар Христов.

UprRepCrizi