Начало / Новини / Календар / Международна конференция „Българистични езиковедски четения“, посветена на 130-годишнината на Софийския университет

Ректорат

Събитието, организирано от Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии, се провежда в рамките на честването на 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Официалното откриване е на 19 ноември 2018 г. от 10:00 часа в Аулата в Ректората. Над 100 български и чуждестранни учени от повече от 10 държави ще вземат участие във форума.

Докладите са обединени в шест основни тематични направления:

1. Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията

2. Динамиката на лексикалната система и на нейните елементи

3. Съвременни морфологични и синтактични подходи

4. Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката

5. Вариантността, нормативността и кодификацията днес

6. Лингвистични аспекти на превода

В рамките на Международната конференция „Българистичните езиковедски четения“ ще се организират и две Кръгли маси: „Език и превод“ и „Българистиката и езикът на медиите“. В тях участие ще вземат изтъкнати преводачи и изследователи, както и представители на водещите медии в България.

Международната конференция е финансирана от Фонд „Научни изследвания“ на МОН, дог. № ДПМНФ 01/31 от 19.09.2018 г. и от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, договор 80-10-25/17.04.2018 г.

Програма