Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Павлина Иванова Златева-Колева, Факултет класически и нови филологии

Заседателна зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат.

Защита на дисертационния труд на докторантката на самостоятелна подготовка Павлина Иванова Златева-Колева на тема: „Изследване валентността на названия за мярка и количество въз основа на съществителни имена, управляващи предлога anза придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология. Синтаксис на съвременния немски език (Докторска програма: Германски езици)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Тодорова Павлова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в Катедрата по германистика и скандинавистика, каб. 169, Ректорат. Публикувани са на Интернет-страницата на Университета.

 

Защитата ще се състои на 16 април 2018 г. от 14.00 часа в Заседателна зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат.