Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Александър Христов Христов, Факултет по славянски филологии

247 аудитория - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Пространствата на града в българската белетристика от първата половина на ХХ век” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Съвременна българска литература). Редовен докторант към Катедра по българска литература

 

Научен ръководител: проф. дфн Валери Стоилов Стефанов

Председател на научното жури: доц. д-р Анни Илков Асенов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: