Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Теодора Маргаритова Пенева, Стопански факултет

Зала № 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на задочен докторант Теодора Маргаритова Пенева, на тема: „Анализ на методите за изследване на енергийната бедност в България”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – енергетика, инфраструктура, публични услуги).

 

Председател на научното жури: Проф. д-р Георги Менгов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища