Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Вече има ЧЕРВЕН СПИСЪК (Червена книга) на местообитанията в Европа. Сред съавторите единствен от България е доц. д-р Росен Цонев от Катедра Екология и ОПС

   
1
2
3
4
5
6

ВЕЧЕ ИМА ЧЕРВЕН СПИСЪК (ЧЕРВЕНА КНИГА) НА МЕСТООБИТАНИЯТА В ЕВРОПА. СРЕД СЪАВТОРИТЕ ЕДИНСТВЕН ОТ БЪЛГАРИЯ Е ДОЦ. Д-Р РОСЕН ЦОНЕВ ОТ КАТЕДРА ЕКОЛОГИЯ И ОПС.

 

За първи път е направена цялостна оценка на европейските местообитания, която дава подробна картина на състоянието на 490 местообитания в 35 страни на Европа и в заобикалящите континента морета и Атлантическия океан. Над 300 експерти, включително и от България, допринесоха със знания и опит, за да се направи оценка на заплахите за европейските местообитания. Европейският Червен списък на местообитанията е финансиран от Европейската комисия и работата по него, продължила 4 години беше координирана в партньорство между Института за изследване на околната среда във Вагенинген (Алтера) (Wageningen Environmental Research), Международния съюз за защита на природата (IUCN), „Бюро за природата“ (NatureBureau) и консултантите Джон Янсен, Сюзън Габей и Джон Родуел.

 

Координатор за информацията от България и единствен съавтор от българска страна в Червения списък на сухоземните и сладководните местообитания в Европа е доц. д-р Росен Цонев от Катедра Екология и ОПС на Биологически факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. От СУ в екипа предоставил информация за сладководните местообитания има още един участник – гл. ас. д-р Пламен Иванов от Катедра Ботаника. В групата по сухоземните и сладководните хабитати участваха още доц. д-р Веска Русакова и гл. ас. Чавдар Гусев (и двамата от ИБЕИ–БАН) и доц. д-р Мариус Димитров от ЛТУ. За морските местообитания в акваторията на Черно море, информация за оценките предостави доц. д-р Веселина Михнева от Института по рибни ресурси – гр. Варна.

 

Резултатите от работата са достатъчно показателни. Над една трета от всички сухоземни местообитания в момента са под заплаха: такива са повече от три четвърти от торфищата и тресавищата, над половината от пасищата и ливадите, както и почти половината от нашите езера, реки и крайбрежия. Горските, храстовите и скалните местообитания не са толкова застрашени, но и тяхното състояние също буди тревога. Очаквано за България, крайбрежните местообитания (особено дюните) и някои от храстовите и тревните местообитания се отличиха с висока степен на специфика, но и влязоха в групата на най-застрашените хабитати в Европа.

 

Във всичките заобикалящи Европа морета и Атлантическия океан, мидените банки, подводните съобщества на морски треви и местообитанията на речните устия (естуари) са застрашени. В Средиземно море почти една трета от всички хабитати са пряко застрашени от изчезване, такива са и близо една четвърт от местообитанията в североизточната част на Атлантическия океан. Буди тревога и големият брой на морските местообитания, за които все още знаем прекалено малко, особено тези разпространени в Черно море.

 

В хода на работата по Европейския Червен списък на местообитанията се очерта много важната роля на България за опазването на биоразнообразието в Европа. Със 120 сухоземни и сладководни местообитания и 51 морски, България се нареди сред 5-те най-богати на хабитати Европейски държави, непосредствено след държави като Франция, Испания и Италия, които са с много по-големи територии и разположени в няколко биогеографски зони.

 

Европейският Червен списък на местообитанията осигури много важен инструмент, за да се направи преглед на поетите ангажименти за опазването и възстановяване на сушата, сладководните басейни и моретата на Европа. Той включва много по-широк спектър от тези местообитания, които вече са законово защитени съгласно Директивата за хабитатите, и ще помогне да се оцени доколко се изпълняват целите на Стратегията за биологичното разнообразие на ЕС до 2020 г.

 

Допълнителна информация за Червения списък може да бъде намерена: European Red List of Habitats

Оценките на всички местобитания сухоземни, сладководни и морски местообитания могат да бъдат намерени: Habitats Red List Products