Начало / Новини / Новини и събития / Годишен отчет за състоянието на Университета направи пред Общото събрание ректорът проф. Анастас Герджиков

   
 Годишен отчет за състоянието на Университета направи пред Общото събрание ректорът проф. Анастас Герджиков

На 30 ноември 2016 г. се проведе заседание на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Общото събрание е свикано от председателя проф. Тинко Тинчев съгласно чл. 28(1) от Закона за висшето образование и чл. 12(1) от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет по решение на Академичния съвет, прието на 19 октомври 2016 г.

В годишния отчет за състоянието на Университета ректорът проф. дфн Анастас Герджиков припомни, че за поредна година Софийският университет заема първите места в почти всички професионални направления в Рейтинговата система на висшите училища в Република България. През 2016 г. Софийският университет за първи път влезе в класацията Times Higher Education и се изкачи с 50 места в класацията QS World University Rankings. Утре ще бъде официално обявено включването на Университета и в топ 250 на друга авторитетна световна класация.

Финансовото състояние на Софийския университет през 2016 г. беше до голяма степен предопределено от Закона за държавния бюджет, приет през предходната година, посочи проф. Герджиков. Затова бяха предприети важни стъпки в трите направления, планирани в мандатната програма: диалог с държавните институции за вземане на мерки на национално ниво; мерки за повишаване на собствените приходи и оптимизиране на разходите. През първата година на мандата бяха осигурени 5.6 милиона лева допълнително над очакваните приходи и са изплатени над 5 милиона лева задължения. Докладът на Сметната палата относно бюджета на Софийския университет за 2016 г. беше заверен.

112

Софийският университет няма почти никакви задължения към държавата, посочи в отчета си ректорът и подчерта, че през предишния мандат е била свършена много работа в това отношение. Най-големите задължения в размер 2 милиона лева са към Столичната община за данъци и такси. По искане на Софийския университет вече е приключила ревизия за установяване на дължимите данъци, извършена от Столичната община и предстои да бъде договорено разсроченото им плащане. Задълженията към фирми, доставчици на стоки и услуги, са били 10 221 595 лева към 26.11.2015 г. Към 14.11.2016 г. 4.41 милиона от тях са изплатени. През последната година са изплатени и над 3 милиона лева от вътрешноуниверситетските задължения.

Ректорът посочи, че причините за лошото финансово състояние са комплексни, а основните сред тях са държавната политика на финансиране, която е отчитала единствено броя на студентите, намаляването на кандидат-студентите; неефективно управление на финансите на Университета; лошо управление на имотите на Университета; слаб контрол при събирането на наемите; множество неизползвани и неотдавани под наем имоти; разходи за данъци, такси и поддръжка, надхвърлящи приходите. Сред причините проф. Герджиков изброи и високите годишни режийни разходи, необходимостта голяма част от бюджета да бъде изразходвана за трудови възнаграждения, наличието на 600 магистърски програми с отрицателен баланс, малкият брой чуждестранни студенти и недостатъчните собствени приходи от образователни и консултантски услуги.

Проф. Герджиков подчерта, че основна задача от началото на мандата е била институциите да бъдат убедени в необходимостта новият финансов модел, предвиден в Стратегията за развитие на висшето образование да бъде въведен с изменение на нормативната уредба. Изменението на Закона за висше образование от 1 март 2016 г. въведе финансов модел, който ще отразява качеството все по-сериозно; приоритетни за държавата направления, защитени специалности с финансиране, което да компенсира по-малкия брой студенти, отбеляза ректорът. За първи път след 2009 г. Законът за висше образование и проектът за държавен бюджет показват движение в правилната посока и трябва да полагаме усилия тази тенденция да се запази, каза проф. Герджиков и подчерта, че в следствие на тези трудно извоювани промени във финансовия модел на национално ниво в проекта за бюджет за 2017 г. за Софийския университет са предвидени повече средства в сравнение с 2016 г.

Ректорът се спря на предприетите мерки за оптимизиране на разходите, сред които са намаляване на броя на преподавателите в звена с неефективно съотношение преподаватели-студенти, обединяване на дублиращи се курсове, обновяване на учебните планове с цел оптимизиране.

Симулира се разкриването на нови специалности с обучение на чужд език и привличането на чуждестранни студенти в тях. Акредитирана е средата за електронно дистанционно обучение и първата дистанционна програма.

Ректорът отчете и оптимизиране на дейността на бази на Университета и на имоти, стопанисвани от Поделение „Социално и битово обслужване“, което е довело до значително повишаване на приходите.

Ректорът се спря и на разработената нова процедура за атестирането на преподавателите, на направения анализ и оценка на част от административните процеси, както и на извършените подобрения във функционалността на студентската информационна система и модернизираната процедура за кандидатстване на студентите от Софийския университет за мобилност по програма „Еразъм+“.

Софийският университет е домакин на над 1000 научни и културни събития годишно, припомни ректорът и подчерта, че Културният център, Университетският театър, университетските телевизия и радио, музеите на Университета продължават активната си културна и образователна дейност.