Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Биологически факултет / Биомениджмънт и устойчиво развитие

   

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем)

1. Насоченост, образователни цели

Бакалавърската програма по Биомениджмънт и устойчиво развитие има за цел: 1) да подготвя професионалисти с широкопрофилна фундаментална подготовка, адаптивни съобразно променящите се условия, с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на самостоятелна професионална работа и работа в екип; 2) допълнително, целенасочено и професионално да се изграждат в тях предприемачески дух и бизнес отношение към решаване на острите проблеми на хармоничното вграждане на технологиите и биотехнологиите в околната среда; 3) да се изградят в тях професионални умения за прилагане на биолого-икономически подход за устойчивото използване и обновяване на природните ресурси, и умело прилагане на фирмената екологична политика, системите за опазване на околната среда и управление на качеството на ресурсите в широк кръг производствени дейности.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

2.1. Общи изисквания – усвояване и прилагане на знания и умения за: Структурните, функционалните особености и биоразнообразието на организмите (в петте организмови царства); Основните закономерности за живите системи на различните йерархични равнища; Мястото и взаимовръзката в комплекса от природните и други науки; Основите на управлението и на биоикономиката; Устойчиво развитие.

2.2. Специални изисквания - усвояване и прилагане на тясно професионални знания и умения за: Проблемите на биологичното разнообразие, опазването на природната среда и техните икономически аспекти; Управлението на биоресурсите в естествените и производствените условия, и рационалното им използване; Екологичните и икономически параметри с оглед природноресурсните и социално-икономическите глобални проблеми; Концепциите за устойчиво развитие и възможностите за управление на глобалните ресурси в съответствие с човешките потребности и насочени към повишаване на качеството на живот.

3. Професионални компетенции

Дипломиралите се бакалаври по биомениджмънт и устойчиво развитие придобиват компетенции да:

  • извършват анализи, експертизи и прогнози, касаещи ролята на биологията за устойчивото екологично и икономическо развитие;
  • разработват и оценяват проекти в областта на мониторинга на околната среда и управлението на биотехнологиите;
  • дават компетентни становища относно проблеми, свързани със състоянието, развитието и управлението на биоресурсите;
  • осъществяват координация между различни органи и институции, в т.ч. и по линия на международното сътрудничество;
  • работят в екип от специалисти с различна професионална ориентация;
  • конструират и мотивират екипи, и разпределят роли в екипи, работещи в областта на биоикономиката и биотехнологиите.

4. Професионална реализация

Бакалаврите по биомениджмънт и устойчиво развитие придобиват професионални знания и умения, които могат да реализират, като:

  • експерти и консултанти на специализирани структури в държавния и в частния сектор, в неправителствени организации и в научно-изследователски звена;
  • специалисти и ръководители на екипи в различни сфери на стопанската, обществената и научно-изследователската практика в областта на екотуризма, селския туризъм, селското стопанство, маркетинга на фармацевтични и диагностични продукти, биоенергетиката, екологичните технологии и др.;
  • специалисти в частни фирми по въвеждане и поддържане на системите за управление на качеството (ТУК) и управление на околната среда, ISO-14000 стандартите за окачествяване на природните ресурси, в научно-изследователски колективи, разработващи специфични проблеми на биомениджмънта и устойчивото развитие.

Те могат да продължат образованието си в ОКС “Магистър” и ОНС “Доктор” за изграждането им като специалисти в по-тясно специализирани проблеми на биологичното управление.

Разпис на семестъра

Кандидатстване

График на изпитите

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ