Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на уч. 2016-2017 г.

   

28.09.2016

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2016-2017 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Моля, следете информацията на сайта.

Инспектор „Учебна дейност”

Важно за студентите от МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Всички студенти приети в магистърската програма - държавна поръчка и платено обучение да бъдат в зала 303 на 3.10.2016 в 19.00 ч. за откриване на учебната година и провеждане на организация на обучението!

Лекциите при проф. д.ик.н Антоанета Симова през зимния семестър ще се провеждат, както следва:
Възобновяеми енергийни източници и биогорива – в сряда от 18.00 ч. в зала 213

Международни икономически организации – във вторник от 09.00 ч. в зала 213

Упражненията по Приложен макроикономически анализ - I част при гл. ас. д-р Димитър Златинов в сряда от 19.30 ч. се отменят.

Упражненията ще се провеждат до края на семестъра в събота от 19.30 в зала 524 след лекцията на доц. д-р Мариела Ненова.

Лекциите по Стратегическо управление при доц. д-р М. Христова ще започнат на 24 октомври от 18.00 ч. в зала 420.

За магистрите от програмата Бизнес администрация – Стратегическо управление – на английски език (първи семестър специалисти и трети семестър неспециалисти)

Лекциите по Стратегическо управление на английски език при доц. д-р М. Христова ще започнат на 20 октомври от 18.15 ч. в зала 417.

For Master Degree students in the Business Administration program - Strategic Management – in English (first semester specialists and third semester non-specialists)

The lectures on Strategic Management in English with Assoc. Prof. M. Hristova will start on October the 20th, at 18h15, room 417.

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопанския факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

 

Магистърски програми по Икономика за ИКОНОМИСТИ

Приложна икономика
Директор: доц. д-р Тодор Попов

Финанси и банково дело
Директор: проф. д-р Мария Видолова

Счетоводство и одит
Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

Статистика, иконометрия и актюерство
Директор: гл. ас. д-р Боян Ломев

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги
Директор: проф. д.ик.н. Георги Чобанов, Николай Минков

Финансов мениджмънт на английски език (с Университет Бордо IV - Франция)
Директор: доц. д-р Марселен Йовоган

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Директор: проф. дмн Иван Иванов

Счетоводство и одит - III семестър

Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

Корпоративно счетоводство със секторна специализация

Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на английски език (Applied Econometrics and Economic Modelling)

Директор: доц. д-р Ралица Ганева

 

Магистърски програми по Икономика за НЕИКОНОМИСТИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА - I СЕМЕСТЪР

Приложна икономика - III семестър

Статистика, иконометрия и актюерство - III семестър

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - III семестър

Финансов мениджмънт на английски език (с Университет Бордо IV - Франция)

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

 

Магистърски програми по Икономика за професионални бакалаври по икономика

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА - I СЕМЕСТЪР

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

Бизнес администрация – Стратегическо управление
Директор: доц. д-р Мирослава Христова

Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси
Директор: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

Икономика и управление на туризма
Директор: доц. д-р Соня Милева

Икономика и управление на иновациите в публичния сектор - (по индивидуален план)
Директор: доц. д-р Александър Николов

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

Бизнес администрация - Стратегическо управление, на английски език

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ПРОГРАМИТЕ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - I СЕМЕСТЪР

БА - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, БА- РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - I СЕМЕСТЪР

 

III СЕМЕСТЪР:

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Икономика и управление на публичния сектор - (по индивидуален план)
Директор: доц. д-р Ал. Николов

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

 

Магистърски програми по Стопанско управление за професионални бакалаври

ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - I СЕМЕСТЪР