Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2 Педагогика (медиазнание, мултимедия, медийна педагогика на български и английски език) обявен в ДВ, бр. 40/27.05.2016 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание да се проведе на 18.10.2016 г. 13.00 ч. в кабинет № 315 на ФНПП.