Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Кандидатстване за учебната 2023/2024 г.

   

 

--------------------------------------------------------------------

Кандидатстване: 01.09.2023 г. - 31.10.2023 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 

От 01.09.2023 г. до 31.10.2023 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Документите се подават по електронен път в съответствие с изискванията на Инструкцията за електронно приемане на документи на СУ.

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната 2023/2024 г.

 

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2023-2024 г.

(брой)

 

шифър професионално направление докторска програма образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  2. Хуманитарни науки    
  2.2. История и археология 18 4
1   История на България (История на средновековна България) 1 0
2   История на България (История на българските земи XV-XVII век) 1 0
3   История на България (История на Българското възраждане) 1 0
4   История на България (Нова българска история /1878-1944/) 1 1
5   История на България (Съвременна българска история) 1 0
6   Средновековна обща история (Градски ереси в Западна и Централна Европа: 11-14 век) 0 1
7   Стара история и тракология (Стара история) 1 0
8   Стара история и тракология (Тракология) 1 0
9   Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) 1 0
10   Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Икономическа и социална история на Балканите през ХХ век) 1 0
11   Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Югославска Македония и Република Северна Македония) 1 0
12   Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 1 0
13   Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 1 0
14   Нова и най-нова обща история (Нова история) 1 0
15   Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1 0
16   Археология (Класическа археология: Древен Рим 1 0
17   Археология (Тракийска археология) 1 0
18   Археология (Средновековна археология: Нумизматика) 1 0
19   Археология (Методи в археологията) 0 1
20   Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 0 1
21   Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1 0
  3. Социални, стопански и правни науки    
  3.1. Социология, антропология и науки за културата 2 0
1   Етнология (Българска етнология) 1 0
2   Етнология (Българска етнология. Всекидневен живот в България втората половина на 20-ти – началото на 21 век) 1 0
    Общо: 20 4