Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на животните и човека

   

Ръководител: доц. д-р Мариела Чичова

тел. 02 8167 383
е-mail: mchichova@biofac.uni-sofia.bg

Катедрата по физиология на животните и човека като направление в СУ възниква в рамките на Катедрата по зоология към Биологическия факултет и се формира като самостоятелна катедра през 1963 г. Неин първи ръководител е проф. Ленко Калчев. В нейния състав по това време се числят и две самостоятелни лаборатории – Биохимия на животните и Биофизика с изотопна лаборатория. Катедрата по физиология на животните и човека възниква поради необходимостта от университетско звено за провеждане на обучение и научни изследвания на функциите на организмово, клетъчно и молекулно ниво в рамките на функционалното направление в биологията. То играе приоритетна роля при структурирането на учебните планове в новосъздадения Биологически факултет. Поради това както преподаването на физиология, така и научноизследователската дейност в катедрата са били насочени още при нейното създаване към клетъчното и субклетъчното равнище на организация и регулация на функциите. Тази ориентация в много отношения кореспондира с функционалната биохимия. За бъдещото кадрово обезпечение на катедрата в чужбина бяха изпратени за обучение като студенти и докторанти няколко души в престижни университети.
f-1

Проф. Ленко Калчев, основател на катедрата и неин първи ръководител (декан на БФ от 1972 до 1974 г.)

По-късно от Катедрата по физиология на животните и човека се отделят като самостоятелни звена катедрите „Биохимия“ и „Биофизика“. При развитието на катедрата са организирани последователно три научни и учебни направления: Физиология на възбудимите структури, Физиология на ендокринните жлези и Клетъчна биоенергетика.

Тези направления са намерили място в създадените три лаборатории с ръководители доц.д-р Радой Иванов, проф. дб Огнян Димитров и проф. дбн Игнат Минков. В тях са разработени много дипломни работи и дисертации, създадени са няколко специализирани учебни курса с лекции и лабораторни упражнения. Преподавателите в катедрата са издали 5 ръководства за практически занятия, 3 учебника за спецкурсовете, изнасяни в катедрата, два сборника с тестове по физиология и набор учебници за средния курс на обучение. Подготвени са или са под печат учебници за почти всички курсове, четени в катедрата. Катедрата осъществява обучението на студентите от всички специалности на бакалавърските програми по физиология на животните и човека и други физиологични дисциплини и по магистърската програма по физиология на животните и човека за студенти от БФ и от други факултети. През този период след проф. Л. Калчев ръководители на катедрата са били проф. О. Димитров, проф. И. Минков и проф. Хр. Гагов, който е такъв и в момента. Освен него към катедрата се числят доц. д-р Нина Ламбаджиева, доц. д-р Мариела Чичова, гл. асистент д-р Илияна Саздова, асистенти д-р Милена Шкодрова, Милена Мишонова и Биляна Илиева, специалистите, Диляна Дончева-Стоименова и Нели Райкова, лаборант Людмила Петрикова.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
В катедрата се провеждат изследвания върху сигналните механизми на новооткрити пептидни невромедиатори и хормони с обект на въздействие сърце от жаба, регулация на артериалното съкращение под действие на ендокринни и паракринни фактори (от ендотела и периваскуларната мастна тъкан) при бозайници, влиянието на сребърни наночастици и аминофосфонови съединения върху итохондриалната АТФазна активност и кръвообращението; на хормоналната регулация с участие на катехоламини, кортикостероиди, полови хормони и др.
След 2000 г. към катедрата са защитили 6 докторанти.

f-2
f-3
Проф. Ленко Калчев Доц. д-р Нина Ламбаджиева, гл. ас. Йоан Николов, доц. д-р Екатерина Грънчарова, доц. д-р Симо Тодоров, доц. д-р Радой Иванов, биолог Бисерка Симова, биолог Невена Мулешкова, доц. дбн Кирил Ралчев и доц. д-р Нели Харизанова от катедра „Генетика“, проф. д-р Огнян Димитров и студенти, 1972 г.

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА

„Физиология на животните и човека“ с титуляр проф. д-р Христо Стефанов Гагов за студентите от специалности „Биология“ (VII–VIII семестър), „Биотехнология“ (VI семестър) и „Екология и опазване на околната среда“ – редовно обучение (V–VI семестър).
„Физиология на животните и човека“ с титуляр доц. д-р Мариела Тодорова Чичова за студентите от специалности „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „География и биология“, „Биология и химия”(VI семестър), „Биология и английски“ (IV семестър) и всички студенти задочно обучение.
„Физиология на животните и човека“ с титуляр проф. Огнян Димитров за студентите от специалност „Молекулярна биология“ (V–VI семестър).

"Основи на физиологията" за студентите от специалност "Медицинска физика" от Физически факултет.

"Основи на анатомията и физиологията на човека" за студенти от специалност "Оптометрия" от Физически факултет. Този курс се води съвместно с катедра Зоология и антропология

f-4
f-5
Проф. Огнян Димитров и проф. Игнат Минков с техни успешно дипломирани студенти, 2005 г. Биолог Димитър Ганчев, доц. д-р Екатерина Грънчарова, гл. ас. Милена Шкодрова, биолог Петя Наумова, гл. ас. д-р Венета Иванова, гл. ас.Милена Мишонова, лаборант Евгения Тананова, проф. Игнат Минков, дбн, проф. Огнян Димитров, дбн, доц.д-р Радой Иванов, доц. д-р Нина Ламбаджиева, 2002 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Магистърска програма „Физиология на животните и човека“. Преподавателите от катедрата участват в извеждането на 6 задължителни курса:
1. Физиология на възбудимите клетки
2. Клетъчна биоенергетика
3. Молекулярна ендокринология
4. Хранене и диететика
5. Летен научен практикум
6. Преддипломен практикум
и в извеждането на 2 избираеми курса:
1. Физиология на поведението
2. Екологична физиология на животните.

В катедрата се водят задължителни и избираеми курсове към различни магистърски програми:

"Основи на физиологията" за магистри от специалност "Медицинска физика" от Физически факултет. "Физиология на човека" за магистри специалност "Фармация" от Факултет по химия и фармация. "Нервна клетка" и "Молекулярна ендокринология" за магистри от магистърска програма "Биология на развитието"от Биологически факултет.

f-6
f-7
Лабораторно упражнение по ФЖЧ със студенти от специалност МБ, 2008 г. Провеждане на експеримент на дипломанти в лаборатория „Клетъчна биоенергетика“, 2012 г.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Към катедрата има възможност за СДК с курсове по неврофизиология, поведение, здравословно хранене и метаболизъм, ендокринни жлези и хормони и др.