Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаела Милчева Доцова, Юридически факултет

Конферентна зала, ректорат

Публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионална направление 3.6 Право /Административно право и административен процес / от Михаела Милчева Доцова- задочен докторант с тема на дисертацията "Контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети".

Председател на научното жури" проф. д-р Емилия Панайотова

Автореферат:

Рецензии:

Становища: