Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Конспекти докторанти / Конспект по наказателно-процесуално право

   

В Ъ П Р О С Н И К

 

ЗА ДОКТОРАНТСКИ И АСИСТЕНТСКИ ИЗПИТ

ПО НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

Обща характеристика на наказателния процес

1. Наказателнопроцесуално право на Република България. Източници, тълкуване и действие на Наказателно-процесуалния кодекс. Наказателнопроцесуални норми, наказателнопроцесуални действия и наказателнопроцесуални правоотношения.

2. Наказателният процес – правно регламентирана дейност по разглеждането и решаването на наказателните дела. Фази и стадии на наказателното производство. Наказателнопроцесуални функции. Типове наказателен процес – следствен (инквизиционен), обвинителен, състезателен и смесен.

 

 

Основни принципи на наказателния процес

1. Понятие, система и обща характеристика на основните принципи.

2. Участие на съдебни заседатели в състава на съда.

3. Независимост на органите на наказателното производство. Назначаемост и несменяемост на органите на съдебната власт. Равенство на гражданите в наказателното производство.

4. Право на защита. Процесуални гаранции за правото на защита.

5. Разкриване на обективната истина. Вземане на решения по вътрешно убеждание.

6. Устност. Непосредственост. Официално начало. Състезателност.

7. Централно място на съдебното производство.

8. Разглеждане и решаване на делата в разумен срок.

 

 

Субекти на наказателния процес

1. Участници, субекти и страни в наказателния процес.

2. Съдът – главен субект на процеса.

3. Прокурор. Разследващи органи.

4. Обвиняем.

5. Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител.

6. Граждански ищец. Граждански ответник.

7. Защитник. Повереник. Особен представител.

9. Участници извън кръга на субектите на процеса.

 

Мерки за процесуална принуда.

1. Обща характеристика и цел на мерките за неотклонение и на другите мерки за процесуална принуда.

2. Подписка. Гаранция. Домашен арест.

3. Задържане под стража.

4. Другите мерки за процесуална принуда.

 

Доказване в наказателния процес

1. Същност на доказването по наказателни дела. Историческо развитие на доказателственото право. Формални доказателства.

2. Предмет на доказване. Тежест на доказване.

3. Същност на доказателствата.

4. Видове доказателства.

5. Същност на доказателствените средства. Разлики с доказателствата и със способите за доказване.

6. Видове доказателствени средства.

7. Способи за доказване – обща характеристика, класификация, европейски стандарти.

8. Видове способи за доказване.

9. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал.

 

Досъдебно производство

1. Обща характеристика на досъдебното производство.

2. Образуване на досъдебно производство.

3. Ред за извършване на разследването.

4. Предпоставки за привличане на обвиняем.

5. Действия на прокурора след завършване на разследването.

 

 

Съдебно производство пред първа инстанция

1. Обща характеристика и същност на първоинстанционното производство.

2. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

3. Съдебно заседание пред първата инстанция – действия по даване ход на делото, съдебно следствие, съдебни прения, последна дума на подсъдимия.

4. Изменение на обвинението в съдебно заседание.

5. Постановяване на присъдата. Протокол на съдебното заседание.

 

 

Производства за проверка на съдебни актове

1. Обща характеристика и същност на въззивното производство.

2. Образуване на въззивно производство. Доказателства пред въззивната инстанция. Ред за разглеждане на делото. Правомощия на въззивния съд.

3. Обща характеристика и същност на касационното производство.

4. Касационни основания.

5. Предмет на касационното обжалване. Предели на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Ред за разглеждане на делото. Правомощия на касационната инстанция.

6. Обща характеристика и същност на производството за възобновяване на наказателни дела.

7. Основания и ред за възобновяване на наказателни дела. Правомощия на съда.

Привеждане в изпълнение на влезли в сила съдебни актове

1. Влизане в сила на съдебните актове. Действие на влезлите в сила съдебни актове.

2. Действия по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни актове. Отлагане изпълнението на наказанията.

 

Особени правила за разглеждане на наказателни дела

1. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

2. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

3. Бързо производство.

4. Решаване на делото със споразумение.

5. Съкратено съдебно следствие.

6. Ускоряване на наказателното производство.

7. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища и на специализираните наказателни съдилища.

Библиография

Основна:

1. Велчев С.П., Ръководство по углавния процес, т. І, С., Придворна печатница, 1923; т.II, С., Придворна печатница, 1924.

2. Вучков В., Образуване на досъдебното производство (актуални проблеми), С., Сиби, 2015.

3. Манев Н., Наказателнопроцесуално право. Ръководство за студенти., С., Сиела, 2018.

4. Маринова, Г., Споразумението в българския наказателен процес, С., Сиби, 2017.

5. Митов Г., Въззивно производство по наказателни дела, С., Сиби, 2016.

6. Митов Г., Възобновяване на наказателни дела, С., Сиби, 2011.

7. Митов Г., Наказателни дела от частен характер, С., Сиби, 2017.

8. Митов Г., Същност на касационното производство, С., Сиби, 2011.

9. Павлов Ст., Наказателен процес на Република България – обща част, С., Сиби, 1996. 10. Салкова Ек., Прекратяване на наказателното производство, С., Фенея, 2007.

11. Салкова Ек., Проблеми на доказването в наказателния процес, С., Симолини-94, 2012.

12. Саранов Н., Българско наказателно-процесуално право, т. 1, С., Печатница «Художник», 1934; т. 2, С., Печатница «Художник», 1937.

13. Трендафилова Ек., Защитникът в наказателния процес на Република България, С., Софи-Р, 1992.

14. Трендафилова Ек., Промените в НПК от 1999 г.: теоретични положения, законодателни решения, тенденции, С., Сиела, 2000.

15. Чинова М., Досъдебното производство по НПК: теория и практика. С., Сиела, 2013.

16. Чинова М., Г. Гатев, Съкратеното съдебно следствие по НПК (практически проблеми), С., Сиела, 2009.

17. Чинова М., М. Филипова, Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация, С., Сиела, 2011.

 

Допълнителна:

1. Вучков В., Доказателствени средства в наказателното производство (същност и видове), С., Фенея, 2006.

2. Вучков В., Предмет и тежест на доказване в наказателното производство, С., Сиби, 2008.

3. Давидкова-Димитрова Д., Защитникът в наказателния процес на Република България, С., Сиби, 2017.

4. Кочев К., Предаване обвиняемия на съд, С., Наука и изкуство, 1984.

5. Кочев К., Присъдата: същност и постановяване, С., Университетско издателство „Климент Охридски“, 1989.

6. Павлов Ст., Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ, С., Издателство на БАН, 1986.

7. Радева Р., Въпроси на гражданския иск в наказателния процес на НР България, С., Наука и изкуство, 1972.

8. Рашков Б., Специални разузнавателни средства, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010.

9. Смолички П., Гражданският иск в наказателния процес, С., Сиела, 2012.

10. Цонков И., Теория и практика на съдебното производство по наказателни дела: състезателността в светлината на Европейската конвенция за правата на човека, С., Сиела, 2014.

11. Чанкова Д., Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен анализ, С., Авангард Прима, 2011.

12. Чинова М., Актовете на органите на предварителното производство (правна същност и класификация), С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1993.

13. Чинова М., Наказателнопроцесуалната принуда и неприкосновеност на личността, С., Сиби, 1998.

2018 г. Съставили: проф. дюн Г. Митов

проф. дюн М. Чинова