Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Конспекти докторанти / Конспект по наказателно изпълнително право

   

В ъ п р о с н и к

за докторантски изпит по наказателноизпълнително право

1. Наказателноизпълнителното право като отрасъл. Историческо развитие. Източници. Основни принципи на наказателноизпълнителното право. Изпълнението на наказанията като дейност по реализиране съдържанието на наказанието и по прилагане на основните средства за поправяне и превъзпитание на осъдените.

2. Органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода – видове и правомощия.

3. Места за лишаване от свобода – обща характеристика, видове, организация и ръководство.

4. Разпределение на лишените от свобода в местата за лишаване от свобода – принципи, критерии за разпределение и органи, които извършват разпределението. Преместване на лишените от свобода от едно място за лишаване от свобода в друго от същия или друг тип.

5. Приемане на новопостъпващи затворници. Начален момент на изпълнение на наказанието лишаване от свобода. Диференцирано настаняване на лишените от свобода в местата за лишаване от свобода.

6. Правно положение на лишените от свобода. Отражение на лишаването от свобода върху правосубектността на осъдените лица.

7. Режим в местата за лишаване от свобода – същност и видове. Съдържание на отделните видове режим. Определяне на първоначалния режим – критерии и органи. Поставяне на лишените от свобода на съответния режим. Изменение на режима – предпоставки и органи.

8. Общественополезен труд на лишените от свобода – значение, изисквания, на които трябва да отговаря, организация. Права и задължения на лишените от свобода във връзка с участието им в общественополезен труд.

9. Средства за поддържане на реда и дисциплината в местата за лишаване от свобода.

10. Освобождаване от местата за лишаване от свобода – основания и ред. Работа с освобождаваните лица. Права на освобождаваните от местата за лишаване от свобода.

11. Прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода. Предсрочно освобождаване.

12. Особени правила за изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните.

13. Изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража.

14. Изпълнение на наказанието доживотен затвор. Замяна на наказанието доживотен затвор с наказанието лишаване от свобода.

15. Изпълнение на наказанието пробация. Замяна на наказанието пробация с наказанието лишаване от свобода.

Библиография:

1. Паликарски, Милчо. Наказателно-изпълнително право. С.: Сиела, 1997.

2. Трайков, Здравко. Наказателно-изпълнително право. С.: Албатрос, 2007.

3. Каракашев, Веселин. Прогресивната система при изпълнение на наказанието лишаване от свобода. С.:, 1982.

4. Лулев, Михаил. Основни въпроси на изпълнение наказанията без лишаване от свобода. С.:, 1983.

5. Лютов, Костадин. Основни въпроси на наказанието лишаване от свобода. С.:, 1967.

6. Маджаров, Емил. Психологически портрети на осъдените на пробация. С.: Сиела, 2010.

7. Павлов, Стефан. Участието на съда в наказателното изпълнение. С.:, 1974.

8. Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива. Пазарджик, 2005.

София, 2018 г. проф. дюн Георги Митов