Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Конспекти докторанти / Конспект по МЧП

   

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО

 1. Историческо развитие на Международното частно право. Европейската интеграция на Република България и Международното частно право.
 2. Правна уредба на материалните (частноправните) и процесуалните отношения с международен елемент – методи. Видове норми на Международното частно право. Същност, структура и механизъм на действие.
 3. Норми на Международното частно право, които уреждат материални (частноправни) отношения с международен елемент – видове, структура, механизъм на действие. Формули на привързване при отпращащите норми.
 4. Норми на Международното частно право, които уреждат процесуални отношения с международен елемент – видове, структура, механизъм на действие. Формули на привързване при процесуалните стълкновителни норми.
 5. Международна компетентност на българските съдилища и други органи – обща характеристика и видове. Квалификация за нуждите на определяне на международната компетентност.
 6. Изключителна международна компетентност.
 7. Мълчаливо учредяване на международна компетентност .
 8. Международна компетентност по силата на изричен избор (пророгация).
 9. Международна компетентност по дела във връзка с отношения, в които участва по-слаба икономически страна.
 10. Специална международна компетентност. Субсидиарна компетентност и Forum necesitatis.
 11. Обща международна компетентност по граждански и търговски дела с презгранични последици, вкл. дела за несъстоятелност.
 12. Обща международна компетентност по семейни дела и дела за родителски грижи според Регламент № 2201/2003 (Регламент „Брюксел ІІ А”) и Регламент № 4/2009.
 13. Проверка на компетентността и допустимостта. Временни и охранителни мерки.
 14. Международен търговски арбитраж и основания за неговата компетентност. Други алтернативни способи за уреждане на международните търговски спорове.
 15. Производство по международни граждански и търговски дела. Методи за правна уредба.
 16. Висящ процес (Lis pendens) и свързани искове
 17. Европейска процедура по искове с малък материален интерес – Регламент 861/2007.
 18. Производство пред международния търговски арбитраж и при другите алтернативни способи за уреждане на международни търговски спорове.
 19. Приложимо право към материалните (частноправните) отношения с международен елемент – принципът на най-тясната връзка. Приложимо право на държава с няколко правни системи. Промяна на критерия на привързване според Кодекса на международното частно право.
 20. Автономията на волята като способ за определяне на приложимото право към материалните (частноправните) отношения с международен елемент. Свобода на договарянето в Международното частно право.
 21. Квалификация за нуждите на определяне на приложимото право към материалните (частноправните) отношения с международен елемент.
 22. Препращането.
 23. Установяване съдържанието на чуждестранното право.
 24. Тълкуване и прилагане на чуждестранното право.
 25. Общественият ред (Public policy, Ordre public).
 26. Особени повелителни норми (Overriding rules, Lois de police, Eingriffsnormen).
 27. Заобикаляне на закона в Международното частно право.
 28. Взаимност и реторсия в Международното частно право. Стълкновения на закони и стълкновения на юрисдикции.
 29. Правна уредба на положението на субектите на Международното частно право. Приложимо право. Европейско дружество (Регламент 2157/2001), Европейско обединение по икономически интереси (Регламент 2137/85), Европейско кооперативно дружество (Регламент 1435/2003).
 30. Правна уредба на сделките, представителството и погасителната давност в Международното частно право.
 31. Вещни правоотношения с международен елемент. Уредба на вещноправното положение в Република България на гражданите и юридическите лица на други държави-членки от ЕС, от държавите от Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) и от Конфедерация Швейцария.
 32. Правна уредба на брачните правоотношения с международен елемент.
 33. Правна уредба на семейните правоотношения с международен елемент. Мястото и значението на новия Семеен кодекс.
 34. Засилено сътрудничество в ЕС в областта на приложимото право при развод и законна раздяла – Регламент 1259/2010 („Рим ІІІ“).
 35. Правна уредба на издръжката – Регламент 4/2009 и Хагският протокол от 23.11.2007 г.
 36. Правна уредба на наследствените правоотношения с международен елемент – обща постановка на въпроса.
 37. Уредба на наследствените правоотношения с международен елемент в ЕС – Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство
 38. Правна уредба на договорните правоотношения с международен елемент – Регламентът „Рим І” (Регламент № 593/2008).
 39. Правна уредба на извъндоговорните правоотношения с международен елемент – Регламентът „Рим ІІ” (Регламент № 864/2007).
 40. Правна уредба на международната продажба на стоки.
 41. Правна уредба на международните инвестиции. ЕС и международните инвестиции след Договора от Лисабон.
 42. Закрила на обекти на интелектуалната собственост – обща постановка, международноправни и вътрешноправни източници.
 43. Закрила на обекти на интелектуалната собственост според актове на Международното частно право на ЕС.
 44. Правна уредба на международния транспорт. Договори за международен превоз. Отговорност на превозвача.
 45. Запис на заповед, менителница и чек в българското Международно частно право.
 46. Правна уредба на търговската несъстоятелност – според Регламент 1346/2000 и според други източници на Международното частно право.
 47. Признаване и изпълнение на решения и други актове на органи от държави-членки на Европейския съюз – Регламент „Брюксел І”.
 48. Признаване и изпълнение на решения на органи от държави-членки на Европейския съюз по семейни дела и дела за родителски грижи – Регламент „Брюксел ІІ А”.
 49. Признаване и изпълнение на решения по дела относно задължения за издръжка – Регламент № 4/2009.
 50. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения и други актове на органи от трети държави (които не членуват в ЕС).
 51. Изпълнение на актове по безспорни вземания, удостоверени като Европейско изпълнително основание – Регламент № 805/2004.
 52. Признаване и изпълнение на решения, постановени по Европейската процедура за искове с малък материален интерес – Регламент № 861/2007.
 53. Признаване и привеждане в изпълнение на Европейска заповед за плащане – Регламент 1896/2006.
 54. Признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения – Ню Йоркската конвенция.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

Вл. Кутиков, Международно частно право на Народна република България, трето осн. преработено и допълнено издание, София, 1976 г.

Вл. Кутиков, Международно частно право на Република България, Обща част, нова редакция Т. Тодоров, София, 1993 г.

Т. Тодоров, Международно частно право, Субекти, имущество, задължения, София, 1993 г.

Н. Натов, Международно частно право, Специална част, София, І-во изд. 1994, ІІ-ро изд. 1996 г.

Н. Натов, Право на чуждестранните инвестиции, София, 1997 г.

Н.Натов, Заобикаляне на закона в Международното частно право, в Трудове по Международно право, изд. Българска асоциация по международно право (БАМП), Том V, София, 2000 г.

Н. Натов, Коментар на Кодекса на международното частно право, Книга първа, чл.1 – 47, София, 2006 г.

Н. Натов, Квалификацията Lege fori в Международното частно право, в сп. „Нотариален бюлетин”, № 3/2007 г.

Н. Натов, Процесуални норми на съвременното българско Международно частно право, в сп. „Нотариален бюлетин”, № 1/2009 г.

Н. Натов, Осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, в сп. „Нотариален бюлетин”, № 2/2010 г.

Н. Натов, Чуждестранните инвестиции и Европейският съюз след Договора от Лисабон, в сп. „Нотариален бюлетин“, №3/2012 г.

Ж. Сталев, Същност и функция на международното частно право, София, 1982 г.

Ж. Сталев, Арбитраж по частноправни спорове, София, 1997 г.

И. Владимиров, Арбитражът в Международното частно право, София, 2000 г.

Й. Зидарова, Общественият ред и международното частно право, София, 1975 г.

Б. Мусева, Из лабиринта на международната компетентност по граждански и търговски дела, в сп. „Юридически свят”, бр.2/2006 г.

Б. Мусева, Връзка и взаимодействие между българското и европейското международно частно право, в сп. „Юридически свят”, бр.2/2007 г.

Автономията на волята в Международното частно право, Годишник на Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България, Година 2, том 2, 2008 г.

Н. Натов, Б. Мусева, Т. Ценова, Д. Сърбинова, Я. Методиеска, З. Янакиев, Н. Бандаков, Ст. Йордански, Международното частно право и някои разпоредби на Част седма от ГПК в светлината на Общностните източници, (ред. Н. Натов), СИЕЛА, София, 2008 г.

Н. Натов, Б. Мусева, Я. Методиеска, Д. Сърбинова, Т. Ценова, Цв. Крумов, Ст. Йордански, Н. Бандаков, З. Янакиев, В. Пандов, (ред. Н. Натов) Регламентът „Рим І”, СИЕЛА, София, 2009 г.

Н. Натов, Б. Мусева, Я. Андреева, Д. Сърбинова, Т. Ценова, Цв. Крумов, Ст. Йордански, Н. Бандаков, З. Янакиев, В. Пандов, (ред. Н. Натов), Регламентът „Брюксел І”, Коментар, СИЕЛА, София, 2012 г.

Cheshire & North, Private International Law, 14th edition, London, 2008

Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 14th edition under the general editorship of L. Collins, London, 2007

H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international prive, Tome I - 6 ed. Tome II - 5 ed., Paris, 1971-75

P. Stone, EU Private International Law, Harmonization of Laws, Cheltenham, UK; Northampton, Massachusetts, USA, 2007.

M. Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law, Groningen/Amsterdam, first edition 2006, second edition 2012.

M. Bogdan, Ulf Mannsbach, EU Private International Law, An EC Court Casebook, Lund, 2006

U. Magnus, P. Mankowski, (editors), Brussels I Regulation, European Commentaries on Private International Law, 2007 by Sellier, European Law Publishers, Munchen; second edition 2011.

P. Lagarde, Remarques sur la proposition de reglement de la Commission europeenne sur la lois applicable aux obligations contractuelles (Rome I), Review critique de droit international prive (RCDIP), Tome 95/2006.

Max Planck Institute for Foreign Private and Private International Law, Comments on the European Commission’s Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, Rabels Z, Bd. 68 (2004), S. 1 – 118

Сборник “Източници на Международното частно право”, в три тома (Том І Вътрешноправни източници, Том ІІ Международноправни източници, Том ІІІ Европейски актове), съставител Н. Натов, Издателство СИЕЛА, София, 2008 - 2010 г.

Сборник “Международно частно право”– Том І, Том ІІ и Том ІІІ, съставител Б. Мусева, Издателство СИБИ, София, 2011-2012 г.