Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / Тематични направления за защита на магистърски тези (дипломни работи) в катедра Икономика

   

14.09.2018

ВАЖНО
За студентите от магистърските програми специалност “Икономика” при избор на теми и научно ръководство на дипломни работи (магистърски тези)

 

СПРАВКА
За научните направления на преподавателите от катедра “ИКОНОМИКА”

 

Проф. д-р Стефан Петранов

Макроикономика

Финансови инвестиции

 

Доц. д-р Тодор Попов

Приватизация

Правила за поведение

Сливания и поглъщания

 

Доц. д-р Мариела Ненова-Амар

Макроикономика

Приложен макроикономически анализ

 

Доц. д-р Tеодор Седларски

Нова институционална икономика

Икономически теории

Икономика и право

Икономическа социология / антропология

Поведенческа икономика

Културна икономика

Икономика на развитието

Икономика на щастието

 

Гл.ас. д-р Владимир Пеовски

Съвременни икономически теории: неоинституционализъм

Човешки капитал: теоретични и емпирични изследвания

Икономика на образованието и на семейството

Капиталови пазари

 

Гл.ас. д-р Роска Русинова

Конкуренция и конкурентна политика

Регулиране и дерегулиране на икономиката

Отраслови пазари

Политики за стабилизация и икономически растеж

 

Гл.ас. д-р Тони Конджов

Монополизъм и конкуренция

 

Гл.ас. д-р Димитър Златинов

Макроикономическа политика

Международна икономика

 

Гл.ас. д-р Милен Велушев

Икономически анализ на правото

Преки чуждестранни инвестиции

Хетеродоксален икономически анализ

 

Гл.ас. д-р Любен Иванов

Нова институционална икономика

Икономика на мрежите

 

Ас. Васил Караиванов

Инвестиции и капиталови пазари

Макроикономика

Банково дело

Проектно финансиране

Конкуренция и антитръстова политика

 

Ас. Васил Стоянов

Микроикономика

Икономически теории

 

Ас. Илия Атанасов

Икономически растеж

Иконометрия