Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство / Преподаватели - Катедра Финанси и счетоводство / Проф. д-р Елеонора Станчева

   

Проф. д-р Елеонора Станчева

Каб. 101, Тел.: (02) 971 10 02 / в.403

E-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Елеонора Станчева

 

EleonoraStancheva

 

Проф. д-р Елеонора Станчева – Тодорова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Получава образованието си в Стопанския факултет – бакалавърска степен по икономика и магистърска степен по макроикономически анализ. Защитава докторска дисертация през 2007 г. в областта на счетоводно-информационното осигуряване и управлението на инфраструктурните активи в сектора за водоснабдяване и канализация в Република България.

 

Чете лекции в Софийския университет по дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Финансово счетоводство“ и „Международни стандарти за финансово отчитане“. Ръководител е на магистърските програми по счетоводство в Стопанския факултет.

 

Работила е по проекти на Американската агенция за международно развитие (USAID). Била е мениджър на отдел "Счетоводство и обработка на работни заплати“ в одиторската компания "АФА" ООД. Понастоящем е член на Одитния комитет на застрахователните дружества "Групама Застраховане" ЕАД и "Групама Животозастраховане" ЕАД.

 

Почетен член е на международната професионална организация The Association of Certified Public Accountants (International).

 

Научните ѝ интереси са в областта на счетоводната теория и нейното развитие при съвременните обществено-икономически условия, финансовото счетоводство като теория и практика, процесите на международна счетоводна стандартизация, влиянието на съвременните информационни технологии върху счетоводната професия и практика, предизвикателствата и перспективите пред обучението по счетоводство във ВУЗ.

 

Тематични направления за ръководство на магистърски тези

Международни стандарти за финансово отчитане; Финансово счетоводство; Теория на счетоводството

 

 

Лекции

 

Магистърска програма "Счетоводство и контрол":

 

I семестър: Финансово счетоводство, 2011-

I семестър: Счетоводство на застрахователните и осигурителни предприятия - първа част (с гл. ас. д-р Илияна Анкова и хон. преп. д-р Надя Велинова), 2011-

II семестър: Международни стандарти за финансово отчитане - първа част (с хон. преп. Валя Йорданова), 2011-

II семестър: Международни стандарти за финансово отчитане - втора част (с хон. преп. Валя Йорданова), 2011-

II семестър: Счетоводство на застрахователните и осигурителни предприятия - втора част (с гл. ас. д-р Илияна Анкова и хон. преп. д-р Надя Велинова), 2011-

 

Магистърски програми "Финанси и банково дело", "Макроикономика" и "Икономика на фирмата":

 

II семестър: Международни стандарти за финансово отчитане - (с хон. преп. Валя Йорданова), 2007-

 

Бакалавърски програми "Икономика" и "Стопанско управление":

 

IV семестър: Теория на счетоводството, 2007 -

V семестър: Финансово счетоводство, 2007 -

VI семестър: Международни стандарти за финансово отчитане, 2007-2011

 

 

Упражнения:

 

VI семестър: Теория на счетоводството, 1999 -2007

VII семестър: Финансово счетоводство, 2005-2007

VII семестър: Счетоводство на предприятието, 1999 - 2004

 

Научни интереси

 

Международни стандарти за финансово отчитане (International Financial Reporting Standards), Финансово счетоводство (Financial Accounting), Теория на счетоводството (Theory of Accounting), Методология на обучението по счетоводство (Training Methodology of Accounting)

 

Публикации

 

Станчева, Е./ И. Анкова (2010), "Влияние на Международните стандарти за финансово отчитане върху развитието на счетоводството", Годишник на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (приета за печат)

 

Станчева, Е./ И. Анкова/ Д. Янева (2010), "Счетоводно отчитане на горите в Република България", Годишник на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (приета за печат)

 

Станчева, Е. (2006), "Счетоводната информация в управлението на активите от ВиК предприятията", Годишник на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Том 5

 

Станчева, Е. (2006), "Информационно осигуряване управлението на активите от ВиК предприятията", Годишник на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Том 5

 

Станчева, Е./ И. Анкова (2003), "Счетоводно- информационно- осигуряване управлението на публичния сектор”, Годишник на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Том 2

 

Станчева, Е. (2001), "Счетоводни модели- класификации и развитие", сборник публикувани материали от международна конференция „Европейските измерения в икономиката и управлението на страните в преход”, проведена в гр. София през 2000 г.; изд. „Парадигма”

 

Станчева, Е. (2001), "Счетоводство на публичния сектор", Счетоводство и финанси на общините - издателска поредица по проект TEMPUS-PHARE IB JEB-14076-99 (BG) „Европейска специализация на местното самоуправление”, изд. „Парадигма”

 

 

 

Биографична справка

 

Май, 2007 - Главен асистент, Катедра Финанси и счетоводство/ Стопански факултет

Октомври, 2010 - Май, 2011 - Лектор "Анализ на финансови отчети"/ City University of Seattle в България

Октомври, 2007 - Юни 2011 - Мениджър "Счетоводство и обработка на работни заплати", АФА ООД

Април, 2007 - Доктор по икономика, ВАК. Тема на дисертацията:"Счетоводно-информационно осигуряване управлението на инфраструктурните активи в сектора за водоснабдяване и канализация в Република България". Научен ръководител: доц. Катерина Караиванова

Юни, 2005 - Март, 2006 - Специализация по счетоводни и одиторски регулации (за напреднали)/ Проект на Световната банка и Европейската комисия

Октомври, 2004 - Старши асистент, Катедра Финанси и счетоводство/ Стопански факултет

Септември, 2002 - Юни, 2003 - Счетоводен експерт/ Проект "Регулация на капиталовите пазари", USAID

Февруари, 2001 - Март, 2001 - Специализация по счетоводство на публичния сектор в Dublin Corporation, Ирландия/ проект TEMPUS-PHARE IB JEB-14076-99 (BG) „Европейска специализация на местното самоуправление”

Април, 2000 - Юни, 2001 - Корпоративен анализатор/ Проект "Капиталови пазари", USAID

Октомври, 1999 - Асистент, Катедра Финанси и счетоводство/ Стопански факултет

Октомври, 1998 - Хоноруван асистент по дисциплините "Теория на счетоводството" и "Счетоводство на предприятието"

Февруари, 1998 - Магистър Икономика, Стопански факултет

Магистърска теза: "Сравнителен анализ на годишните счетоводни отчети според Международните счетоводни стандарти, Американските общоприети счетоводни принципи, Четвъртата Европейска директива и Националните счетоводни стандарти"

Септември, 1997 - Бакалавър Икономика, Стопански факултет

Септември 1989 - Май 1993 Английска езикова гимназия „Гео Милев”- гр. Бургас