Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 3.7. Администрация и управление / Специалност Регионално развитие и политика / Управление на човешките ресурси

   
  • Магистърска програма: Управление на човешките ресурси (УЧР) – за специалисти*

Срок на обучение: 2/3 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: проф. дн Климент Найденов

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 281-Б
тел. 02 9308 369
e-mail: naidenov@gea.uni-sofia.bg

 

Учебен план - редовно обучение - специалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план - редовно обучение - неспециалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план - задочно обучение - специалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план - задочно обучение - неспециалисти (в сила от 2019 г.)

Модул за обучение

Разписание на лекциите:

I курс - специалисти

 

Със завършването на образователно-квалификационната степен „магистър по управление на човешките ресурси“ студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка, позволяваща професионалната им реализация в следните области: институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво; областна и общинска администрация; фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране на териториални единици; експертно участие в проекти за социално развитие, финансирани от международни организации и неправителствени сдружения; оценка на въздействието на обекти и дейности върху социалното развитие за нуждите на ОВОС; изготвяне на модели и програмни продукти за Геодемографски информационни системи.
Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование като успеха им от следването трябва да бъде не по-малко от добър 3.50.

Целевата група на магистърската програма Управление на човешките ресурси включва широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Редовна форма на обучение: Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 315 часа (30 кредита). През втория (летен) семестър се предлагат 11 избираеми дисциплини с общ хорариум 435 часа (33 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 150 часа (15 кредита). Студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

Задочна форма на обучение: Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 4 задължителни дисциплини с хорариум 120 часа (20 кредита). През втория (летен) семестър се изучават 2 задължителни дисциплини с хорариум 37 часа (10 кредита). Освен това се предлагат и 6 избираеми дисциплини с общ хорариум 120 часа (18 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 45 часа (9 кредита). През третия (зимен) семестър се предлагат 5 избираеми дисциплини с общ хорариум 112 часа (15 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 30 часа (2 кредита). През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

 

* специалисти са кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

 

  • Магистърска програма: Управление на човешките ресурси (УЧР) – за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ - специалисти*

Срок на обучение: 4/5 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: проф. дн Климент Найденов

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 281-Б
тел. 02 9308 369
e-mail: naidenov@gea.uni-sofia.bg

 

Учебен план - редовно обучение - специалисти - след ОКС "Професионален бакалавър" (в сила от 2019 г.)
Учебен план - задочно обучение - специалисти - след ОКС "Професионален бакалавър" (в сила от 2019 г.)

Модул за обучение

Разписание на лекциите:

I курс - специалисти

 

Със завършването на образователно-квалификационната степен „магистър по управление на човешките ресурси“ студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка, позволяваща професионалната им реализация в следните области: институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво; областна и общинска администрация; фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране на териториални единици; експертно участие в проекти за социално развитие, финансирани от международни организации и неправителствени сдружения; оценка на въздействието на обекти и дейности върху социалното развитие за нуждите на ОВОС; изготвяне на модели и програмни продукти за Геодемографски информационни системи.

Целевата група на магистърската програма Управление на човешките ресурси е насочена към широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „професионален бакалавър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Приемът на студенти се извършва по документи, без конкурсен изпит (събеседване), показващи придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“, на които средният успех от следването им е не по-нисък от добър (3.50).

Целта на обучението през първата учебна година (първи и втори семестър) е да се адаптират знанията, уменията и компетенциите на завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” и да се приравнят със знанията, уменията и компетенциите на завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Първият и вторият семестър включват 10 задължителни учебни дисциплини, завършващи с полагане на 10 изпита (4 през първия и 6 през втория семестър). Общият хорариум на часовете възлиза на 600 часа, от които 300 часа са през първия семестър и 300 часа през втория семестър. Общият брой на кредитите е 60 (по 30 кредита на семестър), което съответства на законовите изисквания. По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни занятия, от успешно положени изпити, от самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, курсови работи, реферати и др.) и други форми на оценяване. През третия семестър се изучават задължителните дисциплини, които формират фундаменталната подготовка на магистърското обучение.

Редовна форма на обучение: Избираемите дисциплини се изучават през четвърти семестър.

Задочна форма на обучение: Избираемите дисциплини се изучават през четвърти и пети семестър.

Образователно-квалификационната степен „Магистър“ по „Управление на човешките ресурси“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на магистърска теза.

 

* специалисти са кандидати, които са придобили ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление.

 

Базов учебен план - редовно обучение, специалисти (от прием 2016/2017 г.)

Базов учебен план - редовно обучение, неспециалисти (от прием 2016/2017 г.)

Базов учебен план - задочно обучение, специалисти (от прием 2016/2017 г.)

Базов учебен план - задочно обучение, неспециалисти (от прием 2016/2017 г.)