Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 2 - География. Том 112

   
Annual_SU_112-Geography

Титулни страници и съдържание

Димитър Кренчев, Нели Христова. Морфометричен анализ на речната мрежа в Пирин планина
Dimitar Krenchev, Nelly Hristova. Morphometric Parameters of River Network in Pirin Mountain in Bulgaria

Соня Стоянова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Димитър Кренчев, Ахинора Балтакова, Нина Николова, Петко Божков. Микроклиматични и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Синанишка за периода 2012–2018 г.
Sonya Stoyanova, Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Ahinora Baltakova, Nina Nikolova, Petko Bozhkov. Microclimatic and Geomorphological Studies in Sinanitsa River Basin for the Period 2012–2018

Светослав Митков, Димитър Топлийски. Класификация на климата в България според индексите на Де Мартон и Торнтуейт
Svetoslav Mitkov, Dimitar Topliyski. Climate Classification in Bulgaria According to De Martonne and Thornthwaite Indexes

Monika Ostrovska, Nina Nikolova. Contemporary Air Temperature Characteristics in the Region of Оlsztynek, Рoland

Симеон Матев. Ледени дни в извънпланинската част на България
Simeon Matev. Icing Day in Outside the Mountain Area of Bulgaria

Калина Радева, Калин Сейменов. Хидроекологичен статус на водите на река Лом
Kalina Radeva, Kalin Seymenov. Hydro-Ecological Status of the Lom River

Асен Асенов, Борислав Григоров. Фитосоциология и класифициране на растителността
Assen Assenov, Borislav Grigorov. Phytosociology and Classification of Vegetation

Асен Асенов, Росица Кендерова, Симеон Матев, Ахинора Балтакова. Оценка на хабитатното разнообразие в Милевска планина и Кървав камък на територията на България и връзката им с геоморфоложките характеристики на средата
Assen Assenov, Rossitza Kenderova, Simeon Matev, Аhinora Baltakova. Evaluation of Habitat Diversity of Milevska Mountain and Kurvav Kamuk in the Territory of Bulgaria and their Connection with the Geomorphological Characteristics of the Environment

Димитър Желев, Румен Пенин, Таня Стоилкова. Отпечатъкът на рудодобива: екогеохимична оценка на замърсяването с тежки метали в българската част на планината Осогово
Dimitar Zhelev, Rumen Penin, Tanya Stoilkova. The Foorprint of ore Mining: an Ecogeochemical Assessment on the Contamination with Heavy Metals in the Bulgarian Side of Osogovo Mountain

Руслан Нургалиев, Марин Русев. Динамика на демографските центрове на България (1946–2011)
Ruslan Nurgaliev, Marin Roussev. Dynamics of the Demographic Centres of Bulgaria (1946–2011)

Калина Милкова. Процесите на реиндустриализация в пространствения контекст
Kalina Milkova. The Processes of Reindustrialization in Spatial Context

Николай Попов, Ивайло Стаменков. Класификация, типология и символика на националните флагове
Nikolay Popov, Ivaylo Stamenkov. Classification, Typology and Symbolism of the National Flags

Павлинка Владимирова, Биляна Ташева. Социално-икономическото състояние на община Крумовград и влиянието му върху електоралното поведение
Pavlinka Vladimirova, Biliana Tasheva. Social and Economic Condition of Municipality of
Krumovgrad and its Influence on Electoral Behavior

Калоян Цветков. Пространствени и функционални промени в Братислава в периода 2006–2012 г.
Kaloyan Tsvetkov. Spatial and Functional Changes in Bratislava in the 2006–2012 Period

Веселина Господинова. Ефекти от изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество в Северозападен район от ниво II в периода 2007–2013 г.
Veselina Gospodinova. Cross-Border Cooperation Programmes Impact in Northwest NUTS II
Region in the Period 2007–2013

Цвета Иванова. Политикогеографски анализ на Нидерландската колониална империя
Tsveta Ivanova. Political and Geographical Analysis of the Dutch Colonial Empire

Михаела Донкова. Проучване на изследванията по културна география в България
Mihaela Donkova. Study of Research on Cultural Geography in Bulgaria

Мариана Асенова. Преглед на проучванията за развитието и управлението на туризма в планинските територии на България
Mariana Assenova. Review of Research on Tourism Development and Management in the Mountain Territories of Bulgaria

Румен Минковски. Взаимоотношение между дистанцията на властта и удовлетвореността от работата на служители от хотели в град София
Rumen Minkovski. Relationship Between Power Distance and job Satisfaction of Hotel Employees in Sofia

Стела Стефанова, Вера Николова. Римско археологическо наследство и нагласите за включването му в туристически продукт на областите Монтана, Враца и Видин
Stela Stefanova, Vera Nikolova. The Roman Archaeological Heritage and the Attitudes Towars
its Inclusion in a Tourism Product of the Districts of Montana, Vratsa and Vidin

Татяна Димитрова. Имиджът на София като туристическа дестинация – оценка на възприятията и на възможността за брандиране чрез МИТ
Tatyana Dimitrova. Measuring the Marketing’s Effectiveness – A Quantitative Analysis of a Research Among Foreign Visitors of Sofia

Павел Цветков, Антон Филипов. Използване на безпилотна летателна система за картиране на прахово замърсяване
Pavel Tzvetkov, Anton Filipov. Using an Unmaned Aerial System in Mapping Fine Particle Pollution

Varia. Да се помнят... и сторят добрини на българската география и на отечеството (по случай 100 години от рождението на доц. Мартин Франц Гловня)
Varia. On the Occasion of the 100th Anniversary of the Birth of Assoc. Prof. Martin Franz Glovnya

Varia. Проф. д-р Стефан Карастоянов на 75 години – научно творчество и еволюция на обществените отношения в България
Varia. Prof. Dr. Stefan Karastoyanov at the Age of 75

In memoriam. Доц. д-р Никола Тодоров
In memoriam. Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov

Инструкции към авторите