Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Избираеми курсове

   

Бакалаври, редовно обучение

Уважаеми студенти,

По-долу можете да изтеглите списъци с избираеми курсове, предлагани от различните катедри на Физическия факултет за студенти бакалаври през летния семестър на учебната 2020/2021 г. Според вашите интереси можете да избирате курсове към всяка катедра, включително и такива, които не влизат в учебния план за вашата специалност. Допустимо е след съгласуване с преподавателя и подадена и одобрена молба в отдел "Студенти" да запишете като избираем курс такъв, който е задължителен за друга специалност. При избор на курсовете обаче трябва да спазвате следните изисквания:

 1. Общият брой кредити от задължителни и избираеми курсове трябва да е не по-малък от 30 кредита на семестър.
 2. Общият хорариум на задължителните и избираемите курсове не трябва да надхвърля 450 часа на семестър. В случай, че надхвърляте тази граница, прослушаните допълнително изборни курсове ще се зачитат като факултативни и няма да ви носят кредити.

Зам. декан учебна дейност - бакалавърска степен

 

Избираеми курсове на катедрите (летен семестър):

 

Кампания избираеми дисциплини - летен семестър на 2020/2021 уч.г.

 

Бакалаври, задочно обучение

 

Уважаеми студенти,

По-долу можете да изтеглите списъци с избираеми курсове, които предлагат катедрите на Физическия факултет за студенти – задочно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. В списъците са дадени електронна поща и телефон за връзка с преподавателите, които ще четат курсовете.
Напомняме ви, че за студенти – задочно обучение общият брой кредити от задължителни и избираеми дисциплини е 24 кредита /семестър.

Зам. декан учебна дейност - бакалавърска степен

 

Списъци с избираеми курсове за задочници по катедри (летен семестър):

 • Астрономия
 • Атомна физика
 • Квантова електроника
 • Метеорология и геофизика
 • Оптика и спектроскопия
 • Радиофизика и електроника
 • Теоретична физика
 • Физика на кондензираната материя и микроелектроника
 • Методика на обучението по физика