Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Инженерна физика / Микроелектроника и информационни технологии

   

Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Гичка Цуцуманова
тел.: 02 / 8161 824, 02 / 8161 874
е-mail: ggt@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план (pdf)

 

Цел: Да даде задълбочени познания на студентите в областта на физичните основи на съвременната елементна база и технологични процеси в микроелектрониката и информационните технологии.

Условия за кандидатстване: Програмата е предназначена за широк кръг специалисти – бакалаври и магистри в традиционни научни и инженерни специалности: Физика, Инженерна физика, и с учителска правоспособност по природни науки и/или математика от университетите в страната (София, Пловдив, Шумен и др.); бакалаври и магистри в направленията Природни науки, Математика и завършили сродни научни направления във висши технически училища.

Приемът на студенти за места, субсидирани от държавата, става чрез утвърдения във Физическия факултет конкурсен изпит. За платено обучение приемът е без конкурсен изпит: класирането на кандидатите става по средния успех от дипломата за висше образование, който трябва да бъде не по-нисък от Добър.

Структура на обучението: Обучението е в три семестъра, през първите два студентите посещават лекции и упражнения, а през третия изработват дипломната си работа. Обучението включва 12 курса и преддипломен стаж с общ хорариум 750 часа. За изработване на дипломна работа се предвиждат 150 часа. Аудиторната заетост е 630 часа, от които лабораторни упражнения 195 часа. Седмичната заетост през първия и втория семестър е съответно 26 и 22 часа. Изборните спецкурсове са с хорариум 180 часа. Студенти, които имат нужда от допълнителна подготовка, по преценка на преподавателите могат да слушат допълнителни курсове по индивидуален план. Обучението завършва със защита на дипломна работа, индивидуално определена за всеки студент от избрания от него не по-късно от началото на втория семестър научен ръководител. Магистърската програма Микроелектроника и информационни технологии, редовна форма на обучение (държавна поръчка и обучение срещу заплащане), започва през зимния семестър.

Магистрите по инженерна физика, завършили тази програма, могат да работят като преподаватели и научни работници във висшите училища на страната, научноизследователските институти на БАН, в търговски и консултантски фирми, които ще могат да покрият целия спектър от дейности, свързани с информационните технологии, включително и във всички предприятия, занимаващи се с изследване, проектиране и производство на МЕ елементи и електронна апаратура, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост. Завършилите тази магистърска програма имат възможността да продължат своето образование като докторанти в Софийския университет и други акредитирани висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Повече информация за магистърската програма Микроелектроника и информационни технологии можете да намерите на страницата на катедра Физика на кондензираната материя и микроелектроника на адрес http://fttme.phys.uni-sofia.bg

 

 

Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочна

Ръководител: доц. д-р Гичка Цуцуманова
тел.: 02 / 8161 824, 02 / 8161 874
е-mail: ggt@phys.uni-sofia.bg
http://fttme.phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план (pdf)

 

Цел: Да даде задълбочени познания на студентите в областта на физичните основи на съвременната елементна база и технологичните процеси в микроелектрониката и информационните технологии.

Условия за кандидатстване: Програмата е предназначена за широк кръг специалисти – бакалаври и магистри в традиционни научни и инженерни специалности: Физика, Инженерна физика и с учителска правоспособност по природни науки и/или математика от университетите в страната (София, Пловдив, Шумен и др.); бакалаври и магистри в направленията Природни науки, Математика и завършили сродни научни направления във висши технически училища.

Приемът на кандидати за места, субсидирани от държавата, става чрез утвърдения във Физическия факултет конкурсен изпит. За платено обучение приемът е без конкурсен изпит: класирането на кандидатите става по средния успех от дипломата за висше образование, който трябва да бъде не по-нисък от добър.

Структура на обучението: Обучението е в три семестъра, през първите два студентите посещават лекции и упражнения, а през третия изработват дипломната си работа. Обучението включва 12 курса и преддипломен стаж с общ хорариум 365 часа. За изработване на дипломна работа се предвиждат 75 часа. Аудиторната заетост е 230 часа, от които 86 часа лабораторни упражнения. Избираемите спецкурсове са с хорариум 92 часа. Студенти, които имат нужда от допълнителна подготовка, по преценка на преподавателите могат да слушат допълнителни курсове по индивидуален план. Обучението завършва със защита на дипломна работа, индивидуално определена за всеки студент от избрания от него не по-късно от началото на втория семестър научен ръководител. Магистърската програма Микроелектроника и информационни технологии, задочна форма на обучение (държавна поръчка и обучение срещу заплащане), започва през зимния семестър.

Магистрите по инженерна физика, завършили тази програма, могат да работят като преподаватели и научни работници във вис­шите училища на страната, научноизследователските институти на БАН, в търговски и консултантски фирми, като ще могат да покрият целия спектър от дейности, свързани с информационните технологии, включително и във всички предприятия, занимаващи се с изследване, проектиране и производство на МЕ елементи и електронна апаратура, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост. Завършилите тази магистърска програма имат възможността да продължат своето образование като докторанти в Софийския университет и други акредитирани висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Повече информация за магистърската програма Микроелектроника и информационни технологии можете да намерите на страницата на катедра Физика на кондензираната материя и микроелектроника на адрес http://fttme.phys.uni-sofia.bg/