Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Астрономия, метеорология и геофизика / Aстрономия и популяризация на астрономията

   

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна

Ръководител: доц. д-р Евгени Овчаров
тел.: 02 8161 717
е-mail: evgeni@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план (pdf)

 

Магистърската програма по Астрономия и популяризация на астрономията е интердисциплинарна и предвижда както овладяването на общи знания в областта на физиката, математиката, астрофизиката и астрономията, така и умения за тяхното ефективно разпространение и представяне пред различни аудитории. Разбирането на основните идеи за строежа на света около нас, за раждането на Вселената и еволюцията ѝ на големи мащаби, както за и еволюцията на планетите в Слънчевата система, предоставят уникален поглед за света, в който живеем, и обуславя широка приложимост на усвоените знания.

Завършилите програмата могат да се реализират в народни обсерватории, планетариуми, музеи, центрове и организации за популяризиране на науката и лектори пред неспециализирана публика, като: астрономи, специалисти по обработка на данни, научно-технически персонал, популяризатори на науката и лектори пред неспециализирана публика.

Условия за кандидатстване: Магистърската програма е в задочен формат, започва през зимния семестър и е с продължителност 4 (четири) семестъра. Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен, без значение от специалността. Необходимо е средния успех от дипломата за предходна форма на висше образование и оценката от държавен изпит (или защита на дипломна работа) на кандидатите да е не по-нисък от „Добър“. Кандидати за платена форма на обучение не полагат приемен изпит, като класирането им става по документи. Кандидати за места, субсидирани от държавата (държавна поръчка), се явяват на писмен изпит под формата на тест по посочения по-долу Тематичен въпросник. Оценка среден 3.00 на писмения изпит е минималната, необходима за участие в класирането. Формирането на състезателен бал и класирането стават според Правилника за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“.

Ако студентът при предишното си обучение е положил изпити по някои от изучаваните дисциплини в равен или в по-голям обем, оценките могат да бъдат зачетени по преценка на ръководителя на магистърската програма, след съгласуване с преподавателя по съответната дисциплина.

През първите два семестъра на магистратурата са заложени задължителни курсове, съдържащи необходимите за всеки астроном базисни знания по математика, физика, метеорология и оптика, а също и основите на теоретичната и практическата астрономия. През втория семестър са предвидени курсът „Комуникация на астрономията“ и изцяло практическият „Астрономически наблюдения“. През втората година на обучението в набор от изборни курсове се разглеждат историческото развитие на астрономията, съвременните ни представи за близката и далечната Вселена и практически аспекти на наблюдателната астрономия и на популярното представяне на актуални астрономически теми и открития пред разнородна аудитория.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит. Част от оценката се формира според умението за представяне на темата пред разнородна аудитория.