Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Ядрена техника и ядрена енергетика

   

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

В специалност ЯДРЕНА ТЕХНИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА студентите се подготвят в две основни направления: приложна ядрена физика и ядрени технологии и ядрена енергетика.

В тази специалност студентите придобиват фундаментални и приложни знания едновременно по ядрена техника и ядрена енергетика. Завършилите специалността получават квалификацията на физик – специалист по ядрена техника и енергетика. Работят като експерти по реакторен анализ (изчислително моделиране на неутроннофизични процеси), ядрен горивен цикъл, ядрена безопасност (контролиращ физик), по ядрена спектроскопия, дозиметрия и лъчезащита. Те могат да работят и като оператори на ядрен реактор. Част от завършилите тази специалност работят в научноизследователски институти.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Бакалавър по Ядрена техника и ядрена енергетика

Професионално направление: “Физически науки”

Специалност: “Ядрена техника и ядрена енергетика”

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното приложно поле на абсолвентите, завършили бaкалавърска степен във Физическия факултет в професионалното направление Физически науки по специалността “Ядрена техника и ядрена енергетика”, както и квалификационните изисквания към подготовката им.

 

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

Интердисциплинарните специалисти с висше образование, успешно завършили бакалавърска програма, са подготвени да решават проблеми в областта на ядрената енергетика, радиационната защита и радиоекология, в създаването, детекцията и използването на йонизиращите лъчения и радионуклиди в науката, техниката и медицината.

Абсолвентите намират своята реализация преди всичко като специалисти в дейностите, свързани с експлоатацията на АЕЦ, в звената по метрология, радиационен и дозиметричен контрол.

Те се реализират също при приложни и теоретични изследвания, свързани с детекцията и използването на йонизиращите лъчения, при прилагането на ядрено-физични методики, апаратури и технологии в науката, техниката и медицината.

Част от завършилите намират своето място в научните институти, разработващи проблеми в тази специфична област. Между тях се набират кадри и за националния регулаторен орган за надзор над ядрената енергетика и работата с радиоактивни лъчения.

Широкопрофилната им подготовка позволява успешно да работят в комплексни изследвания и производства в близки инженерно-технологични направления.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Специалистът, завършил бакалавърска степен по Ядрена техника и ядрена енергетика трябва да има широка фундаментална подготовка от теоретично-приложни дисциплини и професионални знания в областта на специалността. Допълнително условие е да притежава висок мотивационен потенциал за развитие и усъвършенстване.

Широкопрофилната подготовка се получава от успешно завършена базова бакалавърска програма с инженерно-физична насоченост, където балансирано са застъпени основни математични дисциплини като линейна алгебра и аналитична геометрия, математически анализ, математични методи във физиката; блок от физични курсове като обща и теоретична физика, атомна и ядрена физика; инженерно-приложни дисциплини, в които влизат основи на технологиите и инженерното проектиране, техническа механика, физично материалознание; вероятности и физическа статистика; основи на електрониката, измервателна техника. Обучението е съчетано с усвояването на информационните технологии.

 

Специализиращото обучение в бакалавърската степен е организирано в модул, който съдържа основни курсове като увод в ядрените технологии, неутронна физика, теория на ядрото и физика на ядреното делене, физика на ядрените реактори, ядрен горивен цикъл, дозиметрия и лъчезащита, изчислителни методи в ядрените технологии, експериментална ядрена физика, конструкция и експлоатация на АЕЦ, и др. Тези дисциплини, както и набор от свободно избираеми курсове, допълнени от разработката и защитата на бакалавърска дипломна работа или успешното явяване на държавен изпит, дават завършен вид на бакалавърската степен. Наред с теоретичното обучение, в бакалавърската степен се акцентира на усвояването на редица практическо-приложни умения. Бакалаврите трябва да могат:

  • Да разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории;
  • Да извършват измервания на физичните константи на веществото, характеристики и параметри на апаратури и устройства;
  • Да проектират и конструират системи и апаратура за изследване, измерване, производство и автоматизация;
  • Да участват в разработването на технологии за нови производства.

Една от целите на обучението по бакалавърската програма е подготвяните специалисти да изградят не само професионални качества, но и морални устои за отговорност към своята работа и решенията, които приемат.