Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Учител по природни науки в основната степен на образование

   

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по.....
Специалност: Учител по природни науки
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Учител по природни науки (учител по човекът и природата в 4., 5. и 6. клас, учител по химия и опазване на околната среда, учител по физика и астрономия и учител по биология и здравно образование в 7 кл.)

 

1. Насоченост, образователни цели

Специалността Учител по природни науки е част от педагогическите специалности в СУ. Основната й цел е подготовка на учители по предметите човекът и природата и физика астрономия (7 клас), химия и опазване на околната среда ( 7 кл.) и биология и здравно образование- 7 кл.) в българското училище. За нуждите на обучението по природните науки студентите получават базисно образование по физика, химия и биология, както и по дисциплини, свързани с педагогиката и психологията, което е свързано с възпитателната роля на учителя.

Учителите получават компетентности за преподавателска и административна дейност, академични умения, умения за оценяване и самооценяване, умения за учене през целия живот.

Завършилите тази специалност могат да работят в сферата на образованието в основен курс: възпитател, учител, преподавател, директор, изпълнителен или управленчески кадър в инспекторатите и учен – изследовател по въпросите на обучението.

Тази бакалавърска специалност е добра основа за продължаване на образованието в магистърсак степен за получаване на учителска правоспособност по физика, химия и биология в гимназиалния курс.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

А (общи изисквания - знания и умения) Специалистите трябва да бъдат пълноценно подготвени в своята професия, със солидно фундаментално и широко професионална подготовка, висока езикова култура, владеещи стопанските, организационните и социалните механизми в своята сфера на действие, притежаващи способността сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

Б (специални изисквания - знания и умения) Специалистите от специалност ‘’Учител по природни науки’’ трябва да знаят основите на физиката, химията и биологията в степен, позволяваща им преподаването на предметни знания в прогимназиалната степен.

В (професионални знания и умения, характерни за специалността) Педагогика, психология, методика на преподаването по съответните предмети, да владеят поне един чужд език до степен да ползват специализирана литература. Обучението се съпътства с провеждането на необходимите практически знания.

 

3. Професионални компетенции

3.1. Компетенции по физика, химия и биология

  • познаване и разбиране на съвременните физични, химични и биологични теории и идеи, на които са основани предметите физика и астрономия, човекът и природата, химията и опазването на околната среда и биологията и здравното образование;
  • владеене на основни експериментални техники по физика, химия и биология;способност за използване на научна информация и информационни технологии в обучението по природните науки;
  • познаване на методите на научното познание и основните моменти в развитието на природните науки;разбиране и прилагане на връзките между природните науки;

3.2. Компетенции в методиката на обучение по физика, химия, биология и човекът и природата

  • овладяване на широк спектър от методи на обучение и оценяване на учениците;
  • познаване на учебната документация – стандарти, учебни планове и програми;
  • познаване и прилагане на компетентностния подход в обучението;

3.3. Компетенции по педагогика и психология, социални компетентности

  • овладяване на основни педагогически и психологически понятия, идеи и подходи;
  • способности за комуникация с ученици, родители и колеги;
  • умения за работа в екип, отговорности и мотивация.

 

4. Професионална реализация

А. Учители по човекът и природата 5. и 6. клас, учител по физика 7 кл., учител по биология 7 кл. и учител по химия 7 кл., (основни видове професионална дейност)

Б. Освен основната преподвателска дейност, завършилите специалността имат знанията и уменията да извършват административна и други дейности, свързани с нормативна учебна документация, ръководни и административни длъжности в училище, възпитатели и др. (специализирани видове професионална дейност)