Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Компютърно инженерство

   

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Специалност: Компютърно инженерство
Форма на обучение: Редовна
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър – компютърен инженер

 

1. Насоченост, образователни цели

Специалността „Компютърно инженерство” е дял от компютърните науки, насочен към проектиране, конструиране, производство, използване и поддръжка на софтуерните и на хардуерните компоненти на съвременните компютърни системи и компютърно-управляемата апаратура. Специалността е предназначена за студенти, които търсят реализация в областта на разработване, поддържане и търговия с хардуерни компоненти, компютърни мрежи, вградени системи и специализиран хардзуер за транспорта, медицината и мнго други приложни области. Завършилите специалността получават солидна обща подготовка в областта на приложната математика, природните науки, електронното инженерство и програмирането, съчетана със специализирани знания и умения в областта на съвременния хардуер, компютърни архитектури, компютърни мрежи, сензори, микроконтролери и т.н. Съдържанието на учебния план следва препоръчителните образователни изисквания за сепциалността „Компютърно инженерство”, формулирани от международни професионални организации като ACM и IEEE. ,

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Бакалаврите от специалността „Компютърно инженерство“ трябва да имат необходимите знания в основните области от математиката, природните науки, материалознанието, електрониката, информатиката и компютърната техника, както и съвременните технологии, използвани в тях. Обучението по специалността е изградено върху концепцията, че придобиването на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация в компютърното инженерство, е възможно само въз основа на качествена подготовка по математика и природни науки, солидни инженерно-технически знания, познаване и работа със съвременните компютри, периферия и друга компютърно-управлявана апаратура. Важен компонент е и добрата обща култура по съвременните тенденции за развитието на тази бурно променяща се област на техниката и новите материали, технологии и комуникации с оглед на бързо адаптиране за работа с новопояващите се устройства в близко бъдеще.

Бакалаврите от специалност „Компютърно инженерство“ трябва да имат основни познания по:

  • математика (математичен анализ, линейна алгебра и аналитична геометрия, вероятности и физическа статистика, обикновени и частни диференциални уравнения);
  • химия (типове химични елементи и техните съединения, химични свойства и технологии за получаване на материали, използвани в компютърната техника, мерки за безопасност при работа с опасни вещества)
  • обща физика (механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика, физика и свойства на материалите, използвани в компютърната техника);
  • електротехника и електроника (обща електротехника и схемотехника, електронни компоненти и техните свойства, цифрови и аналогови електронни схеми и устройства, високоинтегрирани електронни схеми (микропроцесори и микроконтролери));
  • информатика, програмиране и софтуер (алгоритми, програмни езици, операционни системи, компютърни мрежи и високопроизводителни компютърни системи).

Характерни за специалността в сравнение с другите специалности (в професионално направление 4.1. Физически науки) във Физическия факултет са следните курсове:

  • задължителните курсове: Компютърни компоненти и периферия, Теоретична електротехника, Електрически измервания, Полупроводникови елементи, Оптоелектронни прибори, Твърдотелни технологии в микроелектрониката, Операционни системи, Микропроцесори и микроконтролери, Компютърни архитектури, Хардуерни комуникации, Сeнзори, Компютърни мрежи, Хардуерно проектиране, Високопроизводителни компютърни системи, Компютърна графика и визуализация, Специализиран хардуер.
  • препоръчителни избираеми курсове: 31 избираеми курса за цялото следване в три основни области – електроника и хардуер, програмиране и софтуер и икономически и правни аспекти на компютърното инженерство.

 

3. Професионални компетенции

Студентите, завършили специалността „Компютърно инженерство“, са подготвени да работят в съвременните области на компютърната техника и други свързани с нея области (търговски, сервизни, изследователски и др.).

Бакалаврите трябва да могат да познават компютърните компоненти, компютърните системи и тяхното проектиране, да могат да извършват диагностична, сервизна и търговска дейност, да познават физичните принципи на работа и основните технически параметри на периферни устройства, както на съвременните такива, така и на тези, които ще се появяват в близко бъдеще. Трябва да използват специализиран софтуер за диагностика на компютърни компоненти, компютърни конфигурации, поддръжка и контрол на компютърни мрежи и технологични линии за производство на компютърни компоненти.

 

4. Професионална реализация

Инженерите - бакалаври по „Компютърно инженерство“ са подготвени като специалисти във всички основни области на компютърните науки. Завършилите специалността са подготвени да работят в системата на проектиране и производство на компютърни компоненти, тяхната диагностика, проектиране на компютърни системи, тяхното използване и сервиз. Широкопрофилната подготовка в областта на компютърното инженерство им позволява да работят като сервизни инженери и инженери-проектанти в научни лаборатории, институти, университети, болници, военни институти, както и всякакви фирми, банки и организации, използващи компютърни мрежи. Доброто познаване на текущото състояние на компютърните науки им позволява също така да започнат и развиват успешно самостоятелен бизнес (свързан с производство, диагностика и търговска дейност на компютърни компоненти и системи (вкл. медицинска апаратура, битова електроника, PC-системи за контрол и управление), както и техния сервиз. Международните контакти на Софийски университет и в частност на Физически факултет им дава възможност както за специализирано обучение в университети-партньори на СУ, така и в бъдещата им реализация като компютърни инженери във високотехнологични научни центрове като ЦЕРН и ОИЯИ Широката гама от магистърски и докторантски програми във ФзФ и ФМИ им дава възможност да продължат своето образование в областта на комуникационната и компютърна техника.