Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Фотоника и лазерна физика

   

Уеб-сайт на специалността

 

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Специалистите, придобили степента “бакалавър” по специалност “Фотоника и лазерна физика”, ще бъдат подготвени да извършват научно-изследователска и приложна дейност във всички основни области на фотониката. Ще познават и прилагат на практика основните теоретични, изчислителни и експериментални методи и подходи в областта. Ще могат да използват специализиран софтуер за моделиране, инженерно проектиране, регистриране и обработка на данни в областта на фотониката. Ще владеят поне един чужд език до степен свободно да ползват специализирана литература в областта. Така те ще могат сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

Подготовката им позволява реализация в университетите и висшите училища, в Българската академия на науките, в научни и фирмени лаборатории, в поделенията на Националния център по метрология, в звена, работещи с научнотехническа и патентна информация, във фирми разработващи и произвеждащи продукти на фотониката и лазери, във фирми по технологични и телекомуникационни приложения на лазерите, обслужване, разработка и поддържане на медицинска техника, в системата на Министерството на образованието и науката, на длъжност “специалист с висше образование (физик)”, в съответните отдели към Министерство на отбраната, и към Министерство на промишлеността, също и в научноизследователски институти и фирми извън България. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области - информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна техника, поддържане на техническо оборудване в развлекателната индустрия и др. Могат да се реализират и в областта на високотехнологичното производството на микро- и наноелектрониката и възобновяемите енергийни източници (фотоволтаика). Могат, натрупвайки опит да започнат успешен самостоятелен високотехнологичен бизнес.

Продължавайки образованието си в следващите степени, “магистър” и “доктор”, ще могат да се реализират и като преподаватели и/или изследователи в различните области на фотониката.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Бакалавър по физика

Направление: “Физически науки”

Специалност : “Фотоника и лазерна техника”

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тази квалификационна характеристика е за специалността “Фотоника и лазерна физика” от професионално направление “Физика”. Фотониката е дял от физиката, изучаващ процесите, материалите и режимите на генериране, излъчване, разпространение, модулиране, обработване, превключване, усилване, нелинейно преобразуване и детектиране на светлината и техните приложения. Обучението се извършва от преподаватели и с използване на материалната база на Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението на студентите-бакалаври в специалността продължава 4 години. Завършилите успешно студенти придобиват образователната и квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Фотоника и лазерна физика”.

ПОДГОТОВКА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА

А. Основни видове професионална дейност

Бакалаврите по “Фотоника и лазерна физика” имат университетска степен “бакалавър” по “Фотоника и лазерна физика” и са подготвени като специалисти във всички основни области на съвременната фотоника. Подготовката им позволява да работят в системата на университетите и висшите училища, в Българската академия на науките, в научни и във фирмени изследователски лаборатории, в поделенията на Националния център по метрология, в звена, работещи с научнотехническа и патентна информация, във фирми разработващи и произвеждащи продукти на фотониката и лазери, във фирми по технологични и комуникационни приложения на лазерите, обслужване, разработка и поддържане на медицинска техника, в системата на Министерството на образованието, младежта и науката и други, на длъжност “специалист с висше образование (физик)”, в съответни отдели към Министерство на отбраната, в съответни поделения към Министерство на промишлеността, също и в научноизследователски институти и фирми извън България. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области - информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна техника, поддържане на техническо оборудване в развлекателната индустрия и др. Могат да се реализират и в областта на високотехнологичното производството в областта на микро- и наноелектрониката и възобновяемите енергийни източници (фотоволтаика), в които има нужда от добре подготвени специалисти по фотоника. Могат (след придобиване на известен опит) да започнат и да развиват успешно самостоятелен високотехнологичен бизнес.

Б. Специализирани видове професионална дейност

Специалистите, придобили степента “бакалавър” по специалност “Фотоника и лазерна физика”, ще бъдат подготвени да извършват научноизследователска и приложна дейност във всички основни области на фотониката с отношение към генерирането, излъчването, линейното и нелинейно разпространение, модулирането, обработването, превключването, усилването, нелинейното преобразуване и детектирането на светлината и приложенията на тези процеси в практиката. Ще познават и ще могат да прилагат на практика основните теоретични, изчислителни и експериментални приложни и изследователски методи във фотониката. Ще владеят поне един чужд език до степен свободно да ползват специализирана литература в областта. Придобитата стабилна базова подготовка ще им позволява сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация. Дипломираните бакалаври ще могат да използват специализиран софтуер за оптично и инженерно проектиране, както и за регистриране и обработка на данни. Ще бъдат в състояние да се занимават с преподавателска и изследователска дейност в различните области на фотониката.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ

А. Общи изисквания — знания и умения

Бакалаврите от специалността “Фотоника и лазерна физика” трябва да имат систематично изградена основа от знания в основните области от експерименталната физика и фотониката, приложната математика, инженерното проектиране, информационните технологии и теоретичната физика. Обучението по специалността е изградено върху концепцията, че придобиването на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация във всяка една високотехнологична област, е възможно само на основата на разбиране на физичната същност на явленията.

Б. Специални изисквания — знания и умения

Бакалаврите от специалност “Фотоника и лазерна физика” ще имат основни познания по:

  • физика (механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, електродинамика, квантова механика, термодинамика и статистическа физика, физика на атомите и молекулите, физика на плазмата и газовия разряд);
  • оптика и акустика (геометрична, линейна и нелинейна оптика, оптоелектроника, електрооптика и акустооптика, физика на кондензираната материя, физика на лазерите, лазерна техника, оптични комуникационни мрежи и системи, оптични уреди, акустични и оптични методи за безразрушителен контрол, експериментална фотоника);
  • математични методи на физиката (математичен анализ, вероятности и физична статистика, векторен и тензорен анализ, комплексен анализ, обикновени и частни диференциални уравнения);
  • изчислителна физика (програмиране на език от високо ниво, програмиране на език за комуникация с хардуер, ползване на компютърна система за инженерно проектиране, ползване на програми за визуализиране на данни, базови познания за паралелно програмиране).

В. Професионални знания и умения, характерни за специалността

Характерни за специалността в сравнение с другите специалности във Физическия факултет са курсовете в областта на фотониката. Уникални за специалността, са следните курсове:

  • задължителните курсове: Увод в оптиката и оптичните уреди, Основи на акустиката, Лазерна физика: Основи, Лазерна физика: Видове лазери, Лазерна техника – 1, Оптоелектроника и интегрална оптика, Спектрални оптични уреди, Физика на атомите и молекулите, уводен и специализиращ курс по нелинейна оптика, курсове по Органична оптоелектроника и по Фотоволтаични устройства и системи.
  • препоръчителни избираеми курсове: (включително, но не само) Приложения на лазерите в медицината, Компютърни методи в оптиката, Ултразвукови методи за безразрушителен контрол, Спектроскопия на нискотемпературна плазма, Съвременна твърдотелна оптоелектроника, Увод в системата за управление на експеримента LabView, Технологични приложения на лазерите, Захранващи устройства за лазери, Акустоелектроника, Атомна и молекулна спектроскопия с висока разделителна способност.

Г. Дипломиране на студентите от специалността

Седмичното натоварване на студентите е в рамките на 25 учебни часа на седмица, при 15 седмици на семестър и 2 семестъра годишно. Дипломирането става след успешно полагане на съответните изпити от учения план на специалността и получаване на съответните текущи оценки, осигуряващи по 60 ECTS-кредита за всяка от четирите години на обучение, последвано от успешна защита на дипломна работа. За успешно защитена дипломна работа в последния (осми) семестър са предвидени 10 ECTS-кредита.