Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Астрофизика, метеорология и геофизика

   

Уеб-страници на специалността

 

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Завършващите специалността АСТРОФИЗИКА, МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА са подготвени като теоретици и експериментатори в областта на астрономията, астрофизиката, метеорологията, океанографията и геофизиката. Те са пълноценно подготвени в своята професия, със солидна и широкопрофилна професионална подготовка, владеещи стопанските, организационните и социалните механизми в своята сфера на действие, способни сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и постоянно да повишават своята квалификация.

Освен базисното университетско образование по физика, което е еднакво с това на всички останали физични специалности, студентите получават специализирани знания в областта на астрофизиката, метеорологията и геофизиката. Специализацията е на модулен принцип според избора на едната от трите науки, която интересува студента. В зависимост от избрания модул студентите, завършили специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика”, се дипломират с образователно-квалификационна степени „бакалавър по физика - астрофизик”, „бакалавър по физика - метеоролог” или „бакалавър по физика - геофизик”.

Бакалаврите от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” в зависимост от избания модул притежават следните по-специални умения: да извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на фундаменталната и приложна астрономия, астрофизика, метеорология, океанография и геофизика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на тези области от физичните науки са необходими; да разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории; да извършват наблюдения на обекти в Космоса, атмосферата, хидросферата и земната кора; да използват съвременната електронно-изчислителна техника за провеждане и обработка на резултатите от измерванията; да извършват проучвания, експертизи, прогнози и да разработват насоки за перспективното развитие на клонове от науката, производството и околната среда, в чиито основи лежат физичните явления от съответните дялове на физиката; да се занимават с преподавателска дейност в различните раздели на физиката, астрономията, метеорологията, геофизиката и математиката.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Професионални направления: „Физически науки”, „Науки за Земята

Специалност: “Астрономия, метеорология и геофизика”

Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалиста с висше образование, завършил ОКС „бакалавър”, с квалификационни наименования „физик – астроном”, „физик – метеоролог” и „физик – геофизик” от специалност „Астрономия, метеорология и геофизика” към професионалните направления „Физически науки” и „Науки за Земята” в зависимост от избания модул.

Завършващите специалност „Астрономия, метеорология и геофи-зика” по-конкретно са подготвени като теоретици и експериментатори в областта на астрономията, метеорологията, океанографията и геофизиката.

Специалистите с ОКС „бакалавър” от специалност „Астрономия, метеорология и геофизика” са предназначени да работят предимно в системата на МОНТ, БАН, отбраната, здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и Министерството на транспорта на длъжност специалист с висше образование (физик). Образование. Те могат да се реализират и в областта на производството и бизнеса, където има нужда от широкопрофилни специалисти в тези области. Широкопрофилната подготовка им позволява да работят и в близки области на познанието, в областта на информатиката, а така също да започнат и развиват успешно самостоятелен бизнес.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Специалистите, придобили ОКС „бакалавър”, трябва да бъдат пълноценно подготвени в своята професия, със солидна и широкопрофилна професионална подготовка, висока езикова култура, владеещи стопанските, организационните и социалните механизми в своята сфера на действие, притежаващи способността сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и постоянно да повишават своята квалификация.

Бакалаврите от специалност „Астрономия, метеорология и геофизика” трябва да знаят най-общо основите на линейната, алгебра, аналитичната геометрия, функционален анализ, съвременните методи на изчислителната техника и програмиране, математическите методи на физиката, обща и теоретична физика, механика, електродинамика и оптика, квантова механика, термодинамика и статистическа физика, физика на твърдото тяло, основите на радиоелектрониката, атомната и ядрена физика. Те трябва да познават и прилагат на практика експерименталните и измерителни методи на физиката, да владеят поне един чужд език до степен да ползват специализирана литература.

Придобилите ОКС „бакалавър” от специалност „Астрономия, метеорология и геофизика” в зависимост от избания модул трябва да притежават следните по-специални умения:

  • да извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на фундаменталната и приложна астрономия, метеорология и геофизика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на тези области от физичните науки са необходими.
  • да разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории;
  • да извършват наблюдения на обекти в Космоса, атмосферата, хидросферата и земната кора;
  • да използват съвременната електронно изчислителна техника за обработка на резултатите от измерванията;
  • да извършват проучвания, експертизи, прогнози и да разработват насоки за перспективното развитие на клонове от науката, производството и околната среда, в чиито основи лежат физичните явления от съответните дялове на физиката;
  • да се занимават с преподавателска дейност в различните раздели на физиката, астрономията, метеорологията, геофизиката и математиката.

В зависимост от своята по-тясна специализация придобилите ОКС „бакалавър” от специалност „Астрономия, метеорология и геофизика” трябва да притежават и по-конкретни умения, посочени в картата за съответната специализираща подготовка.