Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Атомна физика

   

Ръководител Доц. д-р Мариян Богомилов
каб.: В49
тел: (02) 8161 409
e-mail: marian@phys.uni-sofia.bg

 

Състав ↓ За катедрата Уеб сайт

 

СЪСТАВ

Проф. дфзн Георги Райновски
каб.: В25
тел.: (02) 8161 828
e-mail: rig@phys.uni-sofia.bg

Проф. дфзн Добромир Пресиянов
каб.: В10
тел.: (02) 8161 268, 868 70 09
e-mail: pressyan@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Илко Русинов
каб.: В26
тел.: (02) 8161 239
e-mail: irusinov@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Стефан Лалковски
каб.: А220
e-mail: s.lalkovski@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Красимир Митев
каб.: В10
тел.: (02) 8161 292, 837; 868 70 09
e-mail: kmitev@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Калин Гладнишки
каб.: В27
тел.: (02) 8161 829
e-mail: kag@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Борислав Павлов
каб.: В30
тел.: (02) 8161 360
e-mail: pavlov@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Венелин Кожухаров
каб.: В36
тел. (02) 8161 410
e-mail: venelin@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Пейчо Петков
каб.: В30
тел.: (02) 8161 360
e-mail: peicho@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Страхил Георгиев
каб.: В10
тел: (02) 8161 292, 837; 868 70 09
e-mail: strahilg@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Георги Петков
каб.: Б337
тел.: (02) 8161 443
e-mail: petkovgi@yahoo.com

Гл. ас. д-р Галина Ванкова-Кирилова
каб.: В49
тел: (02) 8161 850
e-mail: galia@phys.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Мартин Джонголов
каб.: Б444
тел.: (02) 8161 761
e-mail: mdj4d@phys.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Диана Кочева
каб.: В27
тел.: (02) 8161 829
e-mail: dkocheva@phys.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Николай Петров
каб.: A213
тел.: (02) 8161 725
e-mail: nlp@phys.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Момчил Найденов
каб.: В30
тел.: (02) 8161 360
e-mail: mnaydenov@phys.uni-sofia.bg

Физик д-р Георги Георгиев
каб.: В23
e-mail: georgirg@phys.uni-sofia.bg

Физик Васил Гурев
каб.: А314
тел.: (02) 8161 359
e-mail: gourev@phys.uni-sofia.bg

Физик Татяна Младенова
каб.: В24
тел.: (02) 8161 264
e-mail: tatiana@phys.uni-sofia.bg

Физик Симона Илиева
каб.: В49
тел.: (02) 8161 409
e-mail: silieva@phys.uni-sofia.bg

Физик Васил Вергилов
каб.: В49
тел.: (02) 8161 850

 

Контакти с бивши членове на катедрата

 

ЗА КАТЕДРАТА

Катедрата отговаря за воденето на общофакултетските курсове по:

 • Физика на атомите, молекулите и йонизиращите лъчения
 • Ядрена физика
 • Физика на елементарните частици

Тези курсове включват лекции, семинарни упражнения и практикуми и са част от обучението по Обща физика на студентите-бакалаври от почти всички специалности на Физическия факултет.

Катедрата отговаря за следните бакалавърски, магистърски и докторантски програми:

Бакалавърски програми (8 семестъра):

 • Медицинска физика
 • Ядрена техника и ядрена енергетика
 • Quantum, Nuclear and Particle Physics (in English)

Магистърски програми:

 • Медицинска физика (3 или 4 семестъра)
 • Medical Physics (in English, 3 terms)
 • Физика на ядрото и елементарните частици (3 или 5 семестъра)
 • Nuclear and Particle Physics (in English, 3 or 5 terms)
 • Ядрена енергетика и технологии (3 или 4 семестъра)

Докторантури:

 • Ядрена физика
 • Физика на елементарните частици и високите енергии

Част от профилиращите и изборни курсове на бакалавърско и магистърско ниво, които се четат от преподаватели в катедрата, са: Експериментална ядрена физика, Теоретична ядрена физика, Ядрени модели, Ядрена структура, Ядрена електроника, Детектори на йонизиращи лъчения, Дозиметрия и лъчезащита, Метрология на йонизиращите лъчения, Радиоактивност в околната среда и радиоекология, Експериментални методи на ядрената физика в медицината, Монте Карло симулации, Машинно самообучение, Моделиране на физическите процеси, Моделиране на взаимодействията на биологични молекули, Стандартен модел на силните и електрослаби взаимодействия, Симетрии във физиката на елементарните частици, Физика извън Стандартния модел, Увод в ядрените технологии, Физика на ядреното делене, Изчислителни методи в ядрените технологии, Физика на ядрените реактори, Експлоатационна реакторна физика и ядрена безопасност, Реакторен анализ.

Катедрата разполага със следните учебно-научни лаборатории:

 • Атомна и ядрена физика
 • Експериментална ядрена физика
 • Ядрена структура, ядрена спектроскопия
 • Дозиметрия и лъчезащита
 • Метрология на йонизиращите лъчения
 • Ядрена електроника
 • Физика на елементарните частици
 • Приложна ядрена физика

Изследователските направления, които са застъпени в катедрата са:

 • Детекторна физика и ядрена електроника
 • Дозиметрия и радиационна защита
 • Медицинска физика
 • Физика на елементарните частици и високите енергии
 • Ядрена техника и ядрена енергетика
 • Ядрена физика