Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Публични информационни системи / Управление на електронно съдържание

   

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Елица Лозанова-Белчева
е-mail: lozanovabe@phls.uni-sofia.bg
Координатор на програмата: Мария Богданова
е-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: 02 8704236

 

Магистърската програма „Управление на електронно съдържание“ (УЕС) се основава на интердисциплинарен подход и подготвя специалисти в нова и перспективна област – създаване, разпространение и анализ на електронно съдържание чрез компютърни системи и технологии.

 

В програмата са застъпени няколко ключови за цифровия 21. век области: организация и управление на информацията; системи и технологии за управление на съдържание; авторско правна регулация; етика на данните; технологии на обучението; управление и извличане на знания от данни; виртуална комуникация; дигитални трансформации; развитие на гражданската наука в цифровото общество; монетизиране на цифрови данни; интернет на нещата, блокчейн и изкуствен интелект.

 

Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените области.

 


Организация на учебния процес:
Учебните занятия се предвиждат за провеждане в събота и неделя и/или в делнични дни след 17,00 часа.

 

Прием: зимен семестър и летен семестър.
Условия за прием:

 

 1. Висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
 2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – не по-нисък от оценка Добър;
 3. Събеседване с кандидатите по предварително формулирани въпроси.

 

Балообразуване:

 

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.

 

Забележка: При равни други условия, предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалност Публични информационни системи на Софийския университет.

 

Въпроси за събеседване за магистърска програма УЕС:

 

 • Кои според вас са основните средства за управление на информация в 21. век?
 • Кои според вас са основните предизвикателства, свързани с обработката, съхранението и анализа на цифрови данни?
 • Смятате ли, че притежавате базовите умения, заложени в петте области на „DigComp 2.2: Рамка за цифрова компетентност на гражданите“ и как оценявате нивото си на компетентност?
 • Имате ли опит в управлението на електронно съдържание и ако „да“ – в какво се състои?
 • Какви са вашите мотиви и очаквания за кандидатстване в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“?

 

Дипломиране:

 

Завършващите студенти се дипломират чрез полагане на държавен писмен изпит (тест) по управление на електронно съдържание или чрез защита на дипломна работа (завършващите студенти избират само една от двете форми на дипломиране).

 

Професионална реализация:

 

Завършилите УЕС са подготвени:

 

 • да участват в управлението на електронно съдържание;
 • да съдействат за информационното осигуряване на различни сфери и дейности;
 • да прилагат изискванията за авторско правна регулация и етика на данните;
 • да използват нови технологии в различни процеси по обработка на данни;
 • да участват в реализацията на редица информационни процеси в организациите и др.