Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Публична администрация / Оценка на политики и оценка на въздействие

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Елена Калфова
ел. поща: elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Анна Иванова
ел.поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел.: (+359) 2 971 51 84

 • Амбициозни сте и искате да заемете ръководна длъжност в държавната администрация?
 • Искате да се запишете в магистърска програма, в която наученото да може да се приложи веднага на практика?
 • Смятате, че уменията за оценка на въздействието са важни за вашата кариера?

Ако отговорът на горните въпроси е „Да“, то вашето място е в магистърска програма “Оценка на политики и оценка на въздействие“. Магистърската програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“ се осъществява в партньорство с Института по публична администрация.
Комплексният характер на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите студенти. Те могат да работят:

 • във всички сфери и нива на публичната администрация като държавни служители;
 • да осъществят успешна кариера в неправителствения сектор;
 • да се реализират в сферата на консултантските услуги.

Завършилите програмата са абсолютно подготвени да направят оценка на въздействие на реален проект или политики.
Усвояват се конкретни стъпки и инструменти, които могат непосредствено да бъдат приложени в практиката.
Преподавателите са професионалисти от СУ и Института по публична администрация с голям опит в изработването на оценки на въздействието за международни организации като Световната банка, ООН, ПРООН и др. Осигурена е директна връзка между обучение и практическия опит на служителите от държавната администрация.
Описание
Целта на Магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“ е да помогне на настоящи и бъдещи професионалисти в областта на публичното управление да развият аналитични и изследователски умения за оценка на политики, програми, проекти и изработване на управленски решения. Тя подготвя специалисти със задълбочени познания за извършване на качествени оценка на политики, програми, проекти, стратегически документи, изработване на оценка на въздействието на законодателството и на други регулаторни и нерегулаторни инструменти.

Предимства на програмата:

 • Програмата подготвя обучаващите се с необходимите умения за заемане на ръководна длъжност в сферата на публичното управление;
 • Програмата е с подчертана практическа насоченост. Усвояват се конкретни умения, които веднага могат да бъдат приложени в практиката;
 • Завършилите програмата са абсолютно подготвени да участват в изработването на оценки на политики и оценка на въздействие, които са задължителен елемент от механизма за вземане на решения в публични я сектор;
 • Всички преподаватели в програмата са както водещи изследователи, така и притежават значителен практически опит;
 • Участието на преподаватели от Института по публична администрация осигурява директна връзка между обучение и практическия опит на служителите от държавната администрация;
 • Завършилите магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“ имат много възможности за професионална реализация:във всички сфери и нива на публичната администрация;
 • да осъществят успешна кариера в неправителствения сектор;
 • да се реализират в сферата на консултантските услуги.

Прием: от зимен семестър

Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Добър;
3. С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.
При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.

Организация на учебният процес:

Занятията се провеждат в делничните дни след 17 ч. и/или в събота и неделя.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

 1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
 2. Политика, политики и администрация.
 3. Европейска политика в областта на публичната администрация;
 4. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
 5. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
 6. Професионален опит на кандидата;
 7. Основни квалификации на кандидатите;
 8. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
 9. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

Препоръчителни материали за подготовка:

Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)

Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация.