Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Културология / Културни изследвания в регионален контекст на английски език

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Велислава Петрова

е-mail: vpetrova@phls.uni-sofia.bg

Секретар: Ангелина Чипева - chipeva@phls.uni-sofia.bg

Магистратурата „Културни изследвания в регионален контекст“ е едногодишна интердисциплинна програма на английски език, която предлага специализация в социокултурните процеси в Югоизточна Европа. Целта ѝ е да допринесе за по-задълбоченото разбиране на съвременните процеси и връзките им с историческите тенденции и наследства в региона.

Програмата съчетава теоретичен и изследователски ориентиран подход, който дава възможност за интензивно изучаване на културните и по-широките социално-политически трансформации на национално, регионално и трансрегионално равнище. Този подход цели да интегрира студентите в теренни проучвания и научни екипи и да стимулира техни оригинални изследвания, като същевременно им предоставя солидни интердисциплинни теоретични основи и прагматично обосновани знания и умения.

Програмата е предназначена да подготви експерти в областта на социалните и културните изследвания, творческия и културния сектор, медиите, публичната или неправителствената сфера. Учебният план е насочен към потребностите на студенти, подготвящи се за докторантура, както и на хора, които навлизат в професионалната си кариера, или на професионалисти, които желаят да придобият допълнителни знания за региона.

Магистратурата по културни изследвания продължава два семестъра, равняващи се на 60 ECTS кредита. За да се дипломират, студентите трябва да завършат два модула (един теоретичен и един по-практически ориентиран) и да подготвят магистърска теза като индивидуален изследователски проект, осъществен под ръководството на преподавател. Програмата предлага също така и възможност за обмен в партньорски университет по програма „Еразъм+“.

Предлагани курсове: The Balkan City: History and Anthropology; Politics of Memory and Memory Cultures in Post-communist Context; Cultural Studies: Topics, Methods, Ideas; Traditional and Alternative Forms of Religious Life; Cultural Heritage in Southeastern Europe: Critical Perspectives; Nations, Identifications and Media Representations; Anthropology of Digital Media; Imaginary Antiquity; Totalitarian Art and Culture; Research Seminar; Summer/Fieldwork School; Guest Lectureship.

Завършилите програмата могат да се насочат към широк спектър от професии в публичния или частния сектор. Възможните професионални занимания са в следните области: Научни изследвания, Културен сектор (музеи, галерии, издателства, библиотеки и др.), Медии и журналистика, Публични институции и организации (по-специално културни, политически или международни отдели), Неправителствени организации и консултантска дейност, Международни организации, Творчески индустрии, Туризъм

 

Прием: от зимен семестър.

Условия за прием:

Кандидатите за прием в програмата трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са завършили висше образование с присъдена бакалавърска или магистърска степен и да отговарят на общите правила за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски“.
  • Да представят документ за владеене на английски език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата европейска езикова рамка или да са възпитаници на английска езикова гимназия.
  • Да представят мотивационно писмо на английски език, в което да обосноват интереса си в областта на културните изследвания.
  • Приемът в програмата е само в платено обучение

 

Master’s program: Cultural Studies in a Regional Context (in English)

Length of Study: 2 semesters

Form of Study: full-time

Director: Assoc. Prof. Velislava Petrova, PhD

e-mail: vpetrova@phls.uni-sofia.bg

Secretary: Angelina Chipeva - chipeva@phls.uni-sofia.bg

 

The Master’s Programme in Cultural Studies in a Regional Context is a one-year interdisciplinary programme in English that provides specialisation in the sociocultural processes in Southeastern Europe. It aims to offer a deeper understanding of contemporary developments, and insights into historical trends and legacies in the region.

The programme combines a theoretical and a research-oriented approach which assures an intensive exposure to the cultural and broader socio-political transformations at a national, regional, and transregional level. It aims to integrate students in fieldwork and scientific teams and to stimulate their original research while providing them with solid interdisciplinary theoretical foundations and pragmatically grounded knowledge and skills.

The programme is intended to prepare experts in the field of social and cultural research, the creative and cultural sectors, the media, the government, civic or community sectors. The curriculum is designed to meet the needs of students preparing for doctoral programs, as well as persons entering professional careers or professionals who want to strengthen their regional expertise.

The programme comprises two semesters and 60 ECTS credits. To graduate, students have to complete two modules (one theoretical and another more practically oriented) and prepare a master’s thesis as an individual research project. The programme also offers the opportunity of an Erasmus+ exchange to a partner university.

Courses offered: The Balkan City: History and Anthropology; Politics of Memory and Memory Cultures in Post-communist Context; Cultural Studies: Topics, Methods, Ideas; Traditional and Alternative Forms of Religious Life; Cultural Heritage in Southeastern Europe: Critical Perspectives; Nations, Identifications and Media Representations; Anthropology of Digital Media; Imaginary Antiquity; Totalitarian Art and Culture; Research Seminar; Summer/Fieldwork School; Guest Lectureship.

Professional realization: Graduates of the programme can pursue a broad range of career opportunities in the public or private sectors. Possible professional occupations are in the following fields: scientific research, culture sector (museums, galleries, publishing houses, libraries etc.), media and journalism, governmental and non-governmental organisations, consultancy, international organisations, creative industries, and tourism.

Admission: Winter semester

Candidates must meet the following admission requirements:

  • To have completed higher education with Bachelor’s or Master’s degree awarded, and meet the general rules for admission at Sofia University.
  • To present a proof of proficiency in English equivalent to level B2 or higher according to the Common European Framework of Reference for Languages or to be graduates from an English Language High School.
  • To submit a letter of motivation in English explaining their interest in the field of Cultural Studies.
  • Admission to the programme is only in paid form