Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Културология / Културна антропология и културно наследство

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Георги Вълчев

е-mail: g_vulchev@yahoo.com

Секретар: Ангелина Чипева - chipeva@phls.uni-sofia.bg

 

Културна антропология и културно наследство е нова магистърска програма, ориентирана към спецификите на трудовия пазар на ХХI век, изискващ нови хибридни знания, умения и компетентности. Програмата е подходяща за кандидати от всяко професионално направление, които искат да придобият допълнителна квалификация и да разширят възможностите си за професионална реализация. Обучението съчетава антропологическата чувствителност към предизвикателствата на настоящето с инструментите за интерпретиране и управление на специфичното културно наследство на България.

Магистърската програма е с продължителност от 3 семестъра. През първия семестър се изучава набор от задължителни дисциплини, които очертават едно по-широко поле, в което се разкриват пресечните точки между културната антропология и културното наследство. През втория семестър студентите имат възможност да избират между две специализации – „Културна антропология“ и „Културно наследство“.

Специализация „Културна антропология“ съчетава традиционната тематика на антропологията като празници, фолклор, митология, религия, етнически и национални идентичности с интереса към по-новите феномени в културата – глобализацията, медиите, рекламата, политическата комуникация, дигитални култури и т.н.. Придобитите знания и компетентности дават възможност за професионално развитие в широк набор от сфери (например културен туризъм, медии, реклама и PR, държавни културни институции, нестопанския сектор и други), където способностите за разбиране на обществото и процесите в него, разработване на проекти, използващи културата като ресурс, анализ и управление на интеркултурни проблеми и т.н. се явяват ключов капитал.

Специализация „Културно наследство“ комбинира антропологическите чувствителност и аналитичен инструментариум с една по-конкретна практическа насоченост в областта на културното наследство, неговата социализация и мениджмънт и културния туризъм. Подходът към културното наследство е комплексен, като в него, освен традиционните археологически и исторически паметници, се включват архитектурата, художественото наследство и галеристиката, етнографското наследство (включително традиционни занаяти, всекидневна култура, кулинария), музейната инфраструктура и културният пейзаж. Подготвят се специалисти, които могат да се реализират успешно във всички сфери на културния туризъм, в културни институции, държавни и общински структури, частни фирми, имащи за предмет на дейност културното наследство, нестопански организации и т.н.

Последният семестър е насочен към по-индивидуална научно- изследователска работа, която включва изследователски семинар, теренна практика и подготовка на магистърска теза. Според възможностите програмата предлага участие в лятна школа, която всеки път се провежда в различен град по тема, свързана локалните проблеми и специфики.

Съзнателно търсеният баланс между теоретични познания и практически умения, антропология и културно наследство разширява възможностите за реализация на кандидати от различни специалности, като същевременно дава възможност за получаване на допълнителна квалификация на специалисти, които вече са реално ангажирани със социализацията на културното наследство и развитието на културния туризъм в България.

Прием: от зимен семестър

Условия за прием – важат за кандидати за места държавна субсидия и за кандидати за платена форма на обучение:

1. Диплома за завършено висше образование, независимо от професионалното направление.

2. Среден успех от дипломата за завършено висше образование – най-малко добър (4.00);

3. Оценката от събеседване за мотивацията, очакванията и общата подготовка в областта на антропология и културното наследство.

Балообразуване: Среден успех от т. 2 и т. 3 от условията за прием.